Upadłość konsumencka w Polsce osób zamieszkałych za granicą

Upadłość konsumencka w Polsce osób zamieszkałych za granicą

Jak wskazują wyniki publikowanych badań obecnie ponad 2,5 miliona polskich obywateli na stałe mieszka za granicą. Taki stan rzeczy jest podyktowany głównie względami ekonomicznymi. Niestety osiągane tam dochody nie zawsze wystarczają na pokrycie zadłużenia narosłego w Polsce. Odsetki od długu zwiększają się każdego dnia i pojawia się pytanie co dalej?

Kołem ratunkowym w opisanej sytuacji może być instytucja upadłości konsumenckiej, z której mogą również skorzystać Polacy zamieszkujący na stałe za granicą.

Zgodnie z treścią art. 19 ustawy prawa upadłościowego, wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (czyli właśnie w przypadku upadłości konsumenckiej), domniemywa się, iż takim ośrodkiem jest miejsce zwykłego pobytu osoby chcącej ogłosić upadłość.

Wpływ przepisów na jurysdykcję

Co prezentowane przepisy oznaczają dla klienta? Otóż należy je interpretować w świetle przepisów Unii Europejskiej. Mianowicie, zgodnie z unijnymi dyrektywami, sądy Państwa Członkowskiego, na terytorium którego znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika (czyli w naszym wypadku – miejsce zwykłego pobytu), są właściwe dla wszczęcia postępowania upadłościowego. Innymi słowy, jeśli nasze miejsce zwykłego pobytu jest za granicą, to tam również powinniśmy wnioskować o upadłość konsumencką.

Co dalej?

Co w przypadku, gdy chcemy upadłość konsumencką ogłosić na prawie polskim, ale pracujemy za granicą i tam zbieramy środki na spłatę zadłużenia?

W tej sytuacji pomaga profesjonalny pełnomocnik. W takiej sytuacji należy udowodnić i uargumentować tezę, iż choć dłużnik pracuje za granicą, to dzieje się tak tylko i wyłącznie w charakterze zarobkowym. Sporym ułatwieniem może być także fakt zamieszkania rodziny dłużnika w Polsce. Sądom polskim przysługuje również jurysdykcja, jeżeli dłużnik posiada w Polsce miejsce zamieszkania, siedzibę lub majątek.

W celu skorzystania z instytucji upadłości konsumenckiej należy spełnić następujące przesłanki:

1. być osobą fizyczną,

2. nie prowadzić działalności gospodarczej

lub przestać być wspólnikiem osobowej spółki handlowej, od dnia wykreślenia z właściwego rejestru musi upłynąć minimum rok.

3. w przypadku Polaków zamieszkujących za granicą posiadać majątek w Polsce.

Możliwość przeprowadzenia w Polsce upadłości konsumenckiej osoby mieszkających na stałe poza jej granicami istnieje, ale tylko pod jednym warunkiem, od którego przepisy nie przewidują wyjątków. Warunkiem tym jest posiadanie w kraju majątku.

Powyższy warunek wynika z treści przepisów art. 382 ust. 2 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, zgodnie z którymi sądom polskim przysługuje jurysdykcja, jeżeli dłużnik ma w Polsce miejsce zamieszkania albo majątek. Na mocy przepisów art. 19 ust. 3 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, w przypadku „gdy dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (…), właściwy jest sąd, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika”.

Przykładowo osoba mająca miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii może ogłosić upadłość konsumencką w Polsce jeżeli jest właścicielem położonej tu nieruchomości (np. działki budowlanej lub mieszkania) lub konta bankowego. W takim przypadku w sprawie upadłości konsumenckiej właściwym będzie sąd, w którego okręgu położona jest nieruchomość np. w przypadku gruntu rolnego znajdującego się na obszarze gminy Oleśnica będzie to Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych.

W dalszej kolejności należy wskazać, że upadłość konsumencka pełni dwie zasadnicze funkcje:

I. windykacyjna – jej celem jest zaspokojenie po równo roszczeń wierzycieli. Chodzi o to, aby zamiast indywidualnych postępowań sądowych i egzekucyjnych doprowadzić do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń (wymagalnych jak i nie wymagalnych) wierzycieli konsumenta skumulowanych w jedno postępowanie. W postępowaniu upadłościowym dochodzi bowiem do likwidacji (sprzedaży) całego albo części majątku konsumenta. Tak uzyskane środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy w określonym czasie zgłosili istnienie swojej wierzytelności do sędziego-komisarza.

Likwidację majątku przeprowadza wyznaczony przez sąd syndyk, który:

1. dokonuje spisu całego majątku konsumenta;

2. weryfikuje zgłaszane przez wierzycieli konsumenta roszczenia;

3. spienięża majątek konsumenta;

4. uzyskane środki przekazuje poszczególnym wierzycielom.

II. oddłużeniowa – upadłość konsumencka umożliwia zwolnienie konsumenta z długów.

Prowadzi ona bowiem do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty. Możliwe jest również, w wyjątkowych sytuacjach, oddłużenie konsumenta bez wykonywania planu spłaty. W konsekwencji, ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie konsumenta z długów.

Wniosek o upadłość konsumencką podlega opłacie stałej w wysokości 30 złotych.

Przed rozpoczęciem postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zawsze warto skorzystać z fachowej porady profesjonalisty. Jednocześnie z dużym zadowoleniem informujemy Państwa, że artykuły o upadłości konsumenckiej będą ukazywać się w sposób cykliczny. Serdecznie zachęcamy do lektury i kontakt z nami tel.:

tel. 0048 12 307 14 04 Kraków

 

Kancelaria Prawna z siedzibą w Krakowie świadczy profesjonalne usługi dla Polaków mieszkających za granicą.

Magdalena Matyasik – Feluś – radca prawny

Autorka jest radcą prawnym. Specjalistką w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w szczególności reprezentacji dłużnika w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ponadto prowadzi sprawy w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego oraz reprezentuje przedsiębiorców w sprawach gospodarczych.

25 kwietnia 2018