Praca-MSZ ogłasza nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną

POLSKA


CIEKAWA OFERTA PRACY

PRACA W DYPLOMACJI
MSZ ogłasza nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza nabór do pracy w MSZ w trybie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

Roczne szkolenie podczas aplikacji dyplomatyczno-konsularnej obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, wyjazdy studyjne, staże w biurach i departamentach MSZ oraz na placówkach zagranicznych. Program kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym i nadaniem stopnia dyplomatycznego.

 

 

Numer ogłoszenia: ADK/2017  Data ukazania się ogłoszenia: 09 sierpnia2016 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie –  Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej

ogłasza nabór w ramach

konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2017

Osoby zakwalifikowane na aplikację dyplomatyczno-konsularną zostaną zatrudnione w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Rozpoczęcie aplikacji planowane jest w styczniu 2017 r.

Początek konkursu (test wiedzy ogólnej i sprawdzian umiejętności):

21 października 2016 roku

Główne obowiązki aplikanta:

 

 1. Udział w programie szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej w celu przygotowania do wykonywania obowiązków członka personelu dyplomatyczno-konsularnego.
 2. Odbycie stażu zawodowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w placówce zagranicznej w celu właściwego wykonywania zadań w służbie zagranicznej.
 3. Udział w programie służby przygotowawczej do służby cywilnej w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej  w celu przygotowania do należytego wykonywania zadań służbowych.
 4. Przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomatyczno- konsularnego w celu sprawdzenia wiedzy, kwalifikacji i posiadania predyspozycji niezbędnych do wykonywania obowiązków członka personelu dyplomatyczno-konsularnego.
 5. Przygotowanie pracy pisemnej na temat wyznaczony przez kierownika aplikacji w celu weryfikacji posiadanej wiedzy i umiejętności.
 6. Udział w szkoleniach lub kursach przewidzianych przez kierownika aplikacji dyplomatyczno-konsularnej.

Wymagania konieczne:

 

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne.
 3. Znajomość dwóch języków obcych na poziomie umożliwiającym wykonywanie zadań

  w służbie zagranicznej.

 4. Dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną (wzór).
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego, w tym kopia odpisu dyplomu (część A), w razie konieczności kopia dokumentu potwierdzającego nostryfikację dyplomu, a w przypadku złożenia wniosku przed uzyskaniem tytułu magistra lub równorzędnego – oświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej albo o terminie uzyskania dokumentów potwierdzających wskazane kwalifikacje.
 3. Życiorys (wzór).
 4. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

UWAGA:

Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną określają przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 28 lipca 2016 r. w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

 

Do wniosku można dołączyć kopie innych dokumentów poświadczających doświadczenie lub kompetencje przydatne w służbie zagranicznej, w tym kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych.

Osoby, które składając wniosek nie przedstawiły dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku posiadania wykształcenia wyższego magisterskiego są zobowiązane przedłożyć komisji kopię takiego dokumentu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu konkursu.

Do konkursu zostaną dopuszczone osoby, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, złożą w terminie komplet wymaganych dokumentów oraz prawidłowo wypełniony wniosek
o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną. Kandydat może zostać wezwany do uzupełnienia lub poprawienia nadesłanej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez niego wezwania. Brak uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku.

Etapy konkursu:

 

 1. Sprawdzian wiedzy ogólnej, składający się ze 100 pytań obejmujących zagadnienia dotyczące: historii Polski i historii powszechnej; aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce; aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie; głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej; wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki.
 2. Sprawdzian umiejętności (analiza i wykorzystanie informacji, poprawne wnioskowanie i rozwiązywanie problemów).
 3. Sprawdzian stopnia znajomości dwóch zadeklarowanych przez kandydata we wniosku języków obcych (zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów z języków obcych w MSZ).
 4. Badanie predyspozycji do pracy w służbie (w szczególności kompetencji przywódczych, umiejętności komunikacji, odporności na stres oraz współpracy z innymi).
 5. Rozmowa kwalifikacyjna (w szczególności ocena predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej, możliwości intelektualnych, motywacji i kultury osobistej).

 

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci do niej zakwalifikowani są poddani badaniu stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

Ważne informacje dotyczące aplikacji:

 

 • Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na czas określony 1 roku. Wynagrodzenie oferowane aplikantom wynosi: ok. 3.747 zł brutto.
 • Aplikacja dyplomatyczno-konsularna obejmować będzie szkolenia teoretyczne, szkolenia praktyczne oraz wyjazdy zagraniczne.
 • Aplikacja kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym oraz uzyskaniem stopnia dyplomatycznego.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15) lub przesłać w terminie do 30 września 2016 r. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Biuro Spraw Osobowych

Al. J.Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

z dopiskiem: ADK/2017

Szczegółowe informacje na temat wymagań stawianych kandydatom, treść rozporządzenia regulującego przebieg konkursu, zasady organizacji egzaminów z języków obcych w MSZ znajdują się na stronach: bip.msz.gov.pl w zakładce Ministerstwo Praca i Kariera Egzamin i Aplikacja Dyplomatyczno-Konsularna oraz Egzaminy resortowe z języków obcych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt elektroniczny (rekrutacja@msz.gov.pl) lub telefoniczny:

+48 (22) 523 87 66

+48 (22) 523 78 06

+48 (22) 523 89 17

+48 (22) 523 9690

+48 (22) 523 93 72

+48 (22) 523 83 11

+48 (22) 523 92 82 (w sprawach wymagań językowych).

Biuro Spraw Osobowych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

10 sierpnia 2016