Okazja, przetarg samochodów w Konsulacie Manchester

Przetarg dwóch samochodów w Konsulacie Manchester

 

Konsulat Generalny RP w Manchesterze ogłasza sprzedaż dwóch samochodów: BMW 523iSE i Forda Mondeo Titanium 2.0 tdci estate, w trybie przetargu publicznego

 

 

  rok produkcji: 2008,
 6-cylindrowy silnik (24 zawory), benzyna, pojemność 2497 cm3, moc 190 KM,
 automatyczna skrzynia biegów,
 kolor: szary metalic,
 przebieg: 207.410,0 km,
 dodatkowe wyposażenie: alufelgi, alarm, apteczka, trójkąt, Park Distance Control, Automatic Air Conditioning, Dynamic Cruise Control, BMW Navigation System (GPS), komunikacja Bluetooth (do telefonu komórkowego).

Cena wywoławcza: 3 205,00 GBP

2. Samochód marki Ford Mondeo Titanium 2.0 tdci estate A:

 

 rok produkcji: 2008,
 4-cylindrowy silnik, diesel, pojemność 1997 cm3, moc 130 KM,
 automatyczna skrzynia biegów,
 kolor: czarny,
 przebieg: 145.120 km,
 dodatkowe wyposażenie: odłączany hak holowniczy, Park Assisy – przód i tył, relingi, Adaptive Cruise Control, Adaptive front Lightning System, Tyre pressure Monitoring, Navigation System (GPS), komunikacja Bluetooth.
Cena wywoławcza: 2 410,00 GBP

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%.
W przypadku samochodu marki BMW wadium wynosi 320,50 GBP.
W przypadku samochodu marki Ford wadium wynosi 241,00 GBP.

Wadium należy wpłacić na rachunek Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze (nazwa rachunku: Consulate General of Republic of Poland Manchester, bank: Allied Irish Bank (GB), account no: 02814058, sort code: 23-83-97, tytuł przelewu: BMW 523iSE lub Ford Mondeo Titanium 2.0) lub gotówką w kasie Konsulatu Generalnego w Manchesterze, 51 Portland Street, Manchester M1 3LD, w dni robocze do dnia 6 października 2017 r. w godzinach 11.00–14.00.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane nabyciem samochodu mają możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu oraz dokumentów w Konsulacie Generalnym RP w Manchesterze 51 Portland Street M1 3LD , Wielka Brytania, w dniach od 21 września do 6 października 2017 r. w godzinach 11.00–14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą upoważnioną do kontaktu: Kamil Cynarzewski, kamil.cynarzewski@msz.gov.pl tel. + 44 161 245 4130.

Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Konsulatu RP w Manchesterze, 51 Portland Street, M1 3LD, Wielka Brytania, w zaklejonych kopertach do 6 października 2017 r. z dopiskiem „BMW 523iSE” lub „Ford Mondeo Titanium 2.0”, osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 3 października 2017 r. w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze, 51 Portland Street, Manchester M1 3LD, Wielka Brytania.

Oferta powinna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu komórkowego, adres e-mailowy;
2. oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza i warunki jej zapłaty, okres, w którym oferta jest wiążąca;
3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
2. nie zawiera żadnych danych i dokumentów, o których mowa w pkt 1–3 dotyczących wymogów oferty, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, złożenie wyjaśnień mogłoby zaś prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty oferent zostanie niezwłocznie zawiadomiony.

 

Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym samochodu, a osoba reprezentująca osobę prawną – dodatkowo stosowne pełnomocnictwa i aktualny wypis z rejestru sądowego. W przypadku kopii wypisu kopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.
Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia samochodu pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
Konsulat Generalny RP w Manchesterze zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyny.

5 października 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Manchester