Niebieskie karty. Wizy dla Brytyjczyków do pracy w Unii.

Niebieskie karty. Wizy dla Brytyjczyków do pracy w Unii.

 

 Przygotowania dla wykwalifikowanych Brytyjczyków pragnących pracować w Unii Europejskiej po Brexit

Jest prawdopodobne, że po Brexit, Brytyjczycy pragnący podjąć pracę w państwie członkowskim Unii Europejskiej będą musieli uzyskać pozwolenie na pracę. Pomimo tego, że program „Niebieskiej Karty” UE jest jeszcze niedokończony, Komisja zaproponowała rozszerzenie Niebieskich Kart, aby zastąpić krajowe systemy zezwoleń na pracę we wszystkich 25 państwach uczestniczących.

Zmiany te oznaczałyby mniej skomplikowanej papirologii dla wykształconych obywateli spoza UE, którzy chcą uzyskać pozwolenie na pracę, a także niższe progi wynagrodzenia.

 Wprowadzenie

W dokumencie tym przedstawiono prawdopodobne ustalenia dotyczące wykwalifikowanych migrantów spoza UE, którzy chcą pracować w państwach członkowskich, kiedy Wielka Brytania najprawdopodobniej w marcu 2019 r opuści UE.

‘Migration Watch UK’ twierdzi, że milion obywateli brytyjskich, którzy mieszkają w innych krajach UE, powinna móc pozostać w dotychczasowym miejscu zamieszkania, kiedy Wielka Brytania wyjdzie z UE. Powinno to mieć również miejsce w przypadku trzech milionów obywateli UE przebywających już w Wielkiej Brytanii. Rząd stwierdził, że „wczesne porozumienie” będzie priorytetem negocjacji Brexit.

Niebieska Karta, powstała w 2009 r. jest ważna na równi z krajowym systemem wydawania zezwoleń na pracę w danym kraju UE dla wysoko wykwalifikowanych obywateli państw trzecich (tzn. Obywateli spoza UE). Dyrektywa obowiązuje obecnie we wszystkich państwach członkowskich UE, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii.

Karta Niebieska oferuje posiadaczowi dostęp do rynku pracy w obrębie jednego państwa członkowskiego w danym momencie. Jest ważna od jednego do czterech lat i zapewnia posiadaczom i osobom pozostającym na utrzymaniu możliwość do stałego pobytu w UE w ciągu dwóch do pięciu lat.

Wymagania i zalety posiadania Niebieskiej Karty

Wnioskodawcy o Niebieską Kartę muszą przedłożyć:

a) Umowę o pracę co najmniej roczną (praca musi być zgodna z kwalifikacjami wnioskodawcy, np. Umiejętności zdobyte na wyższych uczelniach muszą być co najmniej częściowo lub pośrednio wymagane w pracy);

b) Wynagrodzenie co najmniej 1,5 razy większe od średniego rocznego wynagrodzenia brutto wypłaconego w państwie członkowskim. W przypadku niedoboru ofert pracy próg wynagrodzenia wynosi 1,2 razy więcej niż roczne wynagrodzenie;

c) Ważne ubezpieczenie zdrowotne;

d) Dowód na wyższe wykształcenie lub co najmniej pięć lat odpowiedniego doświadczenia zawodowego.

Niebieskie Karty obecnie umożliwiają towarzyszenie członkom rodziny posiadacza, pod warunkiem że posiada on wystarczające środki finansowe, zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne i dowód pokrewieństwa. Członkowie rodziny mają również dostęp do edukacji i mogą być zatrudnieni.

Posiadacze NK mogą podróżować do innych krajów UE na okres do trzech miesięcy w 6-miesięcznym przedziale czasu. Po 18 miesiącach posiadacze mogą przenieść się do innego kraju UE, aby móc pracować w wysoko wykwalifikowanym zawodzie.

System NK w praktyce

Obecnie Niebieskie Karty są dostępne tylko dla osób ubiegających się z zagranicy lub już legalnie przebywających obywateli państw trzecich w danym państwie członkowskim. W praktyce może to wykluczyć osoby podróżujące jako turyści bez wiz lub z wizą Schengen.

Planowane reformy związane z Niebieską Kartą UE

a) Zniesienie krajowych systemów pozwoleń na pracę;

b) Obniżenie próg wynagrodzenia do zakresu od 1 do 1,4 razy przeciętnego wynagrodzenia krajowego

c) Obniżenie progu wynagrodzenia dla pracowników z niskim stażem pracy i świeżych absolwentów w wysokości 80% średniej krajowej pensji.

d) Obniżenie długości wymaganej minimalnej umowy o pracę od jednego roku do sześciu miesięcy.

e) Wzmocnienie zasady, że doświadczenie zawodowe powinno zostać uwzględnione jako alternatywa dla kwalifikacji formalnych,

f) Skrócenie okresu zamieszkania niezbędnego do przemieszczania się w obrębie UE z 18 do 12 miesięcy.

g) Ułatwienie składanie wniosków o Niebieskie Karty w UE

Reformy ograniczą także przypadki, w których mógłby zostać przeprowadzony test na rynku pracy. Obecnie większość państw może zastosować test rynku pracy przed przyznaniem Niebieskiej Karty, ale reformy sugerują, że taki test może być przeprowadzony tylko w wyjątkowych okolicznościach, na przykład jeśli państwo doświadczy dużego poziomu bezrobocia w zawodzie lub sektorze , w całości lub w części jego terytorium Proponowane ograniczenie badań rynku pracy zostało zakwestionowane przez państwa członkowskie w ostatnich konsultacjach dotyczących projektu dyrektywy.

UE szacuje, że jeśli nowa dyrektywa zostanie wdrożona zgodnie z jej mandatem, jej włączenie mogłoby doprowadzić do wydania między 32 000 do 138 000 dodatkowych Niebieskich Kart, przy czym najwięcej we Francji, Włoszech, Holandii i Szwecji.
Wnioski

Obecne unijne uregulowania dotyczące wysoko wykwalifikowanych zezwoleń na pracę są albo niekompletne lub charakteryzują się różnymi uzgodnieniami między poszczególnymi państwami. Niemniej jednak UE ma na celu ujednolicenie systemu i zwiększenie liczby Niebieskich Kart wydanych poprzez obniżenie progów płacowych wśród innych zmian.

Jeśli reformy wejdą w życie, wnioskodawcy powinni mieć możliwość uzyskania Niebieskiej Karty po okazaniu 6-miesiecznej umowy o pracę.

W pięciu państwach członkowskich, w których mieszkają brytyjscy obywatele z UE i którzy wdrażają Niebieskie Karty (Hiszpania, Francja, Niemcy, Holandia i Belgia), przyszły zakres progu wynagrodzenia (w oparciu o dane z Eurostatu 2014) wynosiłby między 17 000 a 46,4 tys. Rocznie. Łatwiej byłoby złożyć wniosek o Niebieską Kartę z terytorium UE i skróciłby się okres, przed upływem którego posiadacz karty mógłby przenieść się do innego państwa członkowskiego.

Szacunkowa liczba Brytyjczyków wyjeżdżających do pracy w UE

Między rokiem 2011 a 2015 roczna średnia 34 000 osób urodzonych w Wielkiej Brytanii wyjechało z Wielkiej Brytanii do zamieszkania w innych częściach UE.

ONS szacuje, że jest około 900 000 obywateli Wielkiej Brytanii, którzy mieszkają w innych krajach UE. Pięć krajów UE mających największą liczbę mieszkańców Wielkiej Brytanii w 2011 r. To Hiszpania (309 000), Francja (157 000), Irlandia (112 000), Niemcy (96 000) i Holandia (41 000).
Obecne ustalenia dotyczące pozwolenia na pracę w pięciu państwach członkowskich UE:
HISZPANIA

Hiszpania wydała w 2015 r. Jedynie 39 Niebieskich Kart. Porównując,wydano prawie 2 140 krajowych pozwoleń na pracę dla wysoko wykwalifikowanych migrantów spoza UE. Istotnym dla wysoko wykwalifikowanych pracowników jest Ley de Emprendedores (prawo przedsiębiorców). Istnieje również ogólne pozwolenie na pracę, w odniesieniu do którego nie ma zastosowania próg wynagrodzenia lub poziom kwalifikacji, chociaż test rynku pracy jest wymagany.

Niektóre rodzaje zawodów (np. Profesor uniwersytecki, technik i naukowiec) nie wymagają zezwolenia na pracę w Hiszpanii.

FRANCJA

W 2015 r. Francja wydała blisko 600 Niebieskich Kart. Jednakże w tym samym roku wydała 2.560 pozwoleń na pracę dla wysoko wykwalifikowanych migrantów spoza UE na mocy przepisów krajowych.

Aktualne warunki uzyskania francuskiej Niebieskiej Karty obejmują:

roczna pensja wynosząca zaledwie 46 000 funtów (2016).

stopień uzyskany po co najmniej trzech latach szkolnictwa wyższego. Ewentualnie dowody na pięć lat doświadczenia zawodowego na równoważnym poziomie.

rynek pracy kraju wnioskodawcy nie jest badany
Istnieją inne rodzaje pozwoleń na pobyt, które umożliwiają wykwalifikowaną pracę:

Zawody z dużym popytem – pracodawcy mogą zatrudniać pracowników spoza UE na wolne miejsca, które mają problemy z napełnianiem. Jednakże takie zezwolenia podlegają wymogom kwalifikacji i testowi rynku pracy na miejscu zamieszkania.

Przekazywanie zezwoleń wewnątrzgrupowych (wewnątrz danej firmy). Kandydaci muszą zarobić 1,5 razy więcej niż płaca minimalna, a zezwolenie jest ważne przez trzy lata i jest odnawialne.

French Tech Ticket ( wprowadzony w styczniu 2016 dla przedsiębiorców). Skuteczne aplikacje obejmują nagrodę w wysokości 10 700 funtów.

Wyjątkowe zezwolenie na działalność gospodarczą (dla wnioskodawców inwestujących duże sumy pieniędzy lub planujących utworzenie więcej niż 50 miejsc pracy).

Pozwolenie dla naukowców (dla badaczy na poziomie magisterskim lub wyższym, którzy będą prowadzili badania naukowe lub nauczanie na poziomie uniwersyteckim; obowiązuje przez rok, ale może być odnawiana corocznie przez okres do czterech lat).

REPUBLIKA IRLANDII

Irlandia nie uczestniczy w programie Niebieskiej Karty. Wydano jednak co najmniej 2400 pozwoleń na pracę dla wysoko wykwalifikowanych migrantów spoza UE w ramach ustaleń krajowych w 2015 r. Jednym z takich pozwoleń jest Critical Skills Permit(dawniej Zielona Karta)

Irlandia posiada również Ogólne zezwolenie na pracę dla zawodów o rocznym wynagrodzeniu wynoszącym zaledwie 26 000 funtów. Pracownicy z takim zezwoleniem mogą przywieźć rodzinę do Irlandii po tym, jak legalnie pracują tam przez rok. Pracownicy, którzy chcą pracować na zasadzie samozatrudnienia, muszą uzyskać zgodę od rządu. W tym celu muszą spełniać szereg kryteriów.

Irlandia prowadzi również zezwolenia na transfer wewnątrz przedsiębiorstwa. Kandydaci muszą zarabiać przynajmniej 34 300 funtów rocznie (stażyści muszą zarabiać co najmniej 25 700 £ rocznie) i pracować dla firmy przez co najmniej sześć miesięcy (1 miesiąc, jeśli są stażystami).

NIEMCY

Aktualne wymagania dotyczące uzyskania niemieckiej Niebieskiej Karty:

Ogólny wymóg wynagradzania wynoszący niewiele ponad 43 000 funtów rocznie, chociaż dla naukowców, matematyków, inżynierów, lekarzy czy specjalistów IT, wymagane jest roczne wynagrodzenie brutto w wysokości ponad 34 000 funtów.

Praca musi być związana z kwalifikacjami wnioskodawcy.

Małżonek wnioskodawcy może otrzymać zezwolenie na pobyt, który umożliwia im zatrudnienie lub pracę na własny rachunek oraz bez znajomości języka niemieckiego.

HOLANDIA

Choć Niebieskie Karty są technicznie opcjonalne w Holandii, kraj nie wydał ich w 2015 roku. Wydał jednak co najmniej 7600 wysoko wykwalifikowanych zezwoleń na pracę w ramach zamówień krajowych. Jednym z nich jest projekt wysoko wykwalifikowanych migrantów (Kennismigrant). To pozwolenie jest znacznie bardziej skuteczne niż Niebieska Karta, ponieważ procedura jest krótsza ( dwa tygodnie dla uznanych pracodawców), a wymogi dotyczące dokumentów są prostsze.
Kolejnym sposobem dla wykształconych migrantów spoza UE jest „Rok orientacyjny osób wykształconych”. Osoba ubiegająca się o uzyskanie tytułu doktora naukowego może otrzymać zezwolenie na pobyt przez okres jednego roku uprawniający do znalezienia odpowiedniego zatrudnienia w Holandii.

W listopadzie 2016 r. W Holandii wprowadzono nową dyrektywę UE, w sprawie przenoszenia wewnątrz przedsiębiorstwa (ICT). Nowe przepisy oparte na dyrektywie w sprawie ICT ułatwiają międzynarodowym przedsiębiorstwom przekazywanie wykwalifikowanych pracowników z krajów nienależących do UE.

Oto co czeka Brytyjczyków gdy podejmą pracę w Europie po 2019 roku, jak widać wizy dla Europejczyków do pracy na wyspach ale też karty w drugą stronę.

Konrad W

4 maja 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Prawo UK