Morawiecki z PIS chce uderzyć w Polaków na emigracji

Morawiecki z PIS chce uderzyć w Polaków na emigracji

 

Albo Morawiecki nie ma pomysłu jak zarabiać i budować Polską Gospodarkę albo , albo frakcje zwalczające się w PIS są takie mocne że ktoś chce aby PIS przegrało następne wybory.

Tym razem Gazeta Prawna podaje niesamowite informacje.

W umowach dotyczących unikania podwójnego opodatkowania ma obowiązywać metoda zaliczenia proporcjonalnego. Zatrudnieni w innym kraju będą musieli ujawnić swoje dochody. Niektórzy zapłacą wyższą daninę.Takie będą efekty ustawy o ratyfikacji konwencji MLI (implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające zapobiegać erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, nr druku sejmowego 1776). W uzasadnieniu do jej projektu Ministerstwo Finansów napisało, że Polska zamierza wprowadzić zmianę metody unikania podwójnego opodatkowania – z wyłączenia z progresją na metodę zaliczenia proporcjonalnego. Obecnie w większości umów stosowane są jednocześnie obie metody (przy czym do dochodów z pracy najczęściej ta pierwsza). Resort chce ujednolicić zasady.Upraszczając, umowy mówią o obowiązkach, jakie ma Polak zarabiający za granicą w stosunku do polskiego fiskusa oraz czy i ile podatku musi zapłacić w kraju lub za granicą.

– Wprowadzenie tylko jednej metody – zaliczenia proporcjonalnego, niezależnie od rodzaju dochodów, byłoby prawdziwą rewolucją – uważa Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i dyrektor w Grant Thornton. Dla podatników oznaczałoby to więcej obowiązków dokumentacyjnych, ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnoskarbowej za ich niedopełnienie, trudniejsze rozliczenia podatkowe, a w wielu przypadkach również wyższe daniny.

Józef Banach, radca prawny z kancelarii InCorpore Banach Szczypiński Partnerzy, tłumaczy, że projekt wynika z chęci uszczelniania systemu podatkowego.

 

– Wywoła on jednak ten sam negatywny dla podatników efekt, jaki miał miejsce w 2006 r. w przypadku polskich pracowników w Wielkiej Brytanii.

Tyle że tym razem obejmie swym zasięgiem więcej państw i pracowników – komentuje.

Skutki zmian

Eksperci nie mają wątpliwości co do tego, która metoda unikania podwójnego opodatkowania jest korzystniejsza z punktu widzenia podatników. – Wyłączenia – mówi wprost Małgorzata Samborska. Co więcej, obecnie nawet w umowach opierających się na zaliczeniu proporcjonalnym do niektórych dochodów – np. ze stosunku pracy – stosuje się metodę wyłączenia. – Przykładowo osoba osiągająca dochody tylko w Wielkiej Brytanii, ale pozostająca polskim rezydentem podatkowym ze względu na ośrodek interesów życiowych (np. tu zamieszkuje małżonek oraz dzieci), nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce. Rozlicza się tylko na Wyspach – wyjaśnia Samborska.

Natomiast w przypadku metody zaliczenia proporcjonalnego zawsze trzeba złożyć zeznanie w Polsce i wykazać w nim wszystkie dochody.

cały artykuł

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1069930,podatek-dochodowy-praca-za-granica.html

Z tym podatkiem PIS ma przekreślone, że emigracja prawie 4 miliony Polaków zagłosują na nich w następnych wyborach albo nadchodzi może czas na zrzekanie się obywatelstwa polskiego aby nie płacić podwójnych podatków. Jak pan nie umie Panie Morawiecki zarabiać inaczej tylko na ciężko pracujących emigrantach Polakach niech pan lepiej poda się do dymisji. Polacy na emigracji muszą w końcu kiedyś pokazać siłę podczas wyborów aby Politycy w Polsce zaczęli poważnie ich traktować.

 

Konrad W

Jak się zrzeka obywatelstwa z Polski.

Obywatel polski może utracić obywatelstwo polskie wyłącznie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wnoszą za pośrednictwem właściwego wojewody, a osoby zamieszkałe za granicą – za pośrednictwem konsula. Do wniosku (który powinien być sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę w języku polskim) należy dołączyć:
– poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy;
– odpis aktu urodzenia,
– odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny,
– własnoręcznie sporządzony w języku polskim życiorys,
– aktualną fotografię formatu paszportowego,
– oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego,
– dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania, wydany przez właściwy organ państwa, którego jest obywatelem lub o którego obywatelstwo występuje,
– oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie sądowe
– rozstrzygnięcie polskiego sądu, w przypadku gdy zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego udzielona jednemu z rodziców ma rozciągnąć się na dziecko, którego drugie z rodziców jest obywatelem polskim i nie wyraża zgody na utratę obywatelstwa polskiego przez dziecko lub gdy porozumienie pomiędzy rodzicami napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Dokumenty wydane w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy uzależniają możliwość otrzymania zgody Prezydenta na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego od złożenia dokumentu stwierdzającego posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania, wydanego przez właściwy organ państwa, którego jest się obywatelem lub o którego obywatelstwo
się występuje. Nie decyduje tylko sama chęć zrzeczenia się obywatelstwa, ale też konieczne jest spełnienie innych określonych w przepisach warunków, uniemożliwiających w praktyce uzyskania przez obywatela polskiego statusu „bezpaństwowca”.
Postanowienie Prezydenta w sprawie zrzeczenia się obywatelstwa polskiego jest ostateczne.

12 września 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Polska

3 komentarzy
  1. Może mnie pocałować tam gdzie słońce nie dochodzi , jak dobrze być na selfemplooyed , a z resztą UK nigdy na to nie wyrazi zgody ,

  2. nie maja planu to niech uszczelnia wschodnia granice niech kazdy tir wjezdzajacy placi za drogi jak nasz kierowca 3 razy wtedy kasa bedzie plynac , paliwo zbiornik okreslony przez producenta i final jest wiekszy kara , a nie swolocz wschodnia robi na drodze co chce a obywatela gnebia bezmozgi i tyle

Komentowanie jest wyłączone.