Ludzie zjedli Gove za darmowe Obywatelstwo dla Polaków

Ludzie „zjedli” Gove za darmowe Obywatelstwo dla Polaków

 

Nie mają lekko politycy na wyspach.

Ponad 4 miliony emigrantów z UE chce pracy i zasiłków na rodziny.

Upadł Cameron upadła May .

Teraz rozpoczął się wybór nowego Premiera wśród Torysów.

Jednym z nich jest Cove który zaproponował darmowe obywatelstwo dla Polaków i emigrantów z UE.

 

Jednak został wyśmiany i obsmarowany przez ludzi w Wielkiej Brytanii – oto wybrane komentarze:

—Michael  – It must not be allowed for one soft prat to decide to allow 3 million foreigners into OUR country, he is the last type of PM the UK needs. We need someone like Nigel Farage to speak for us.

( Nie można dopuścić do tego, by jeden miękki prat zdecydował, by pozwolić 3 milionom obcokrajowców na NASZE państwo, jest ostatnim typem PM, którego potrzebuje Wielka Brytania. My potrzebujemy kogoś takiego jak Nigel Farage, aby przemawiał za nas.)

Derek – What the fuck are these BASTARD’S thinking of, helping these BASTARD’S take over OUR COUNTRY, unbelievable 

—–Barry Why??? Is he totally out of his tree?? It’s immigration that is the root cause of Brexit, among many other things!! I would even prefer McVey to this deluded backstabbing idiot!

Barry – Czemu??? Czy jest całkowicie poza swoim drzewem? To imigracja jest główną przyczyną Brexitu, pośród wielu innych rzeczy !! Wolałabym nawet McVeya od tego oszukanego głupca!

—–Dominic -Look at this stupid man! The EU accept loads of fake refugees which is now European Citizens and now he will do that stupid POLICY. WTH Brexit we voted for? We cannot trust all of these Corrupt Tory Leadership. We need a new Leader and new Party to fix thìs Country.

Dominic – Spójrz na tego głupiego człowieka! UE akceptuje mnóstwo fałszywych uchodźców, którzy są teraz obywatelami europejskimi, a teraz zrobi tę głupią politykę. WTH Brexit, na który głosowaliśmy? Nie możemy ufać wszystkim tym przywództwom w sprawie korupcji. Potrzebujemy nowego przywódcy i nowej partii, aby naprawić ten kraj.

—–Helen – OMG is this man for real?? Is he a British politician or not? Is he trying to bring more harm and distruction or trying to fit in maybe they think the only way they can win votes now as a party is to make foreigners British citizens because they are sure to get their votes?? Either way in the end it’s not gonna prove to be a good thing possibly because you run the risk of giving citizen ship to those who bare deep secret grudges and will use citizenship possibly not for the good of the UK, democracy or even diversity but against them. Let’s hope this mad plan is scuttled and this person does not get into the leader role especially.

Helen – OMG to ten człowiek na poważnie ?? Czy jest brytyjskim politykiem, czy nie? Czy stara się wyrządzić więcej krzywdy i zniechęcić, czy może się zmieścić, może myślą, że jedynym sposobem, by zdobyć głosy teraz jako partia, jest uczynienie obcokrajowców brytyjskimi obywatelami, ponieważ z pewnością otrzymają głosy? Tak czy inaczej, ostatecznie nie okaże się, że będzie dobrze, ponieważ ryzykujesz, że oddasz statek obywatelom tym, którzy obnażają głębokie tajne urazy i wykorzystają obywatelstwo prawdopodobnie nie dla dobra Wielkiej Brytanii, demokracji, a nawet różnorodności, ale przeciwko im. Miejmy nadzieję, że ten szalony plan zostanie zatopiony i ta osoba nie dostanie się szczególnie do roli przywódcy.

—-Brian -Snake in the grass

Brian – wąż w trawie

Komentarzy jest setki.

Konrad W

Oto artykuł który spowodował wielkie zainteresowanie na wyspach.

Polak dostanie darmowe Obywatelstwo Brytyjskie – Michael Gove

 

 

28 maja 2019
Czytaj inne artykuły w dziale Sprawy Polonii