Już 5301 deportowanych do UE w 2017. Kiedy może robić Wielka Brytania

Już 5301 deportowanych do UE w 2017. Kiedy może robić Wielka Brytania

 

Pomimo faktu, że obywatele UE korzystają z prawa do przeprowadzki i życia w innych krajach członkowskich, rząd brytyjski ostatnio zwiększył wysiłki na rzecz ich deportacji.

W roku kończącym się w czerwcu 2017 r. 5301 obywateli UE zostało deportowanych z Wielkiej Brytanii, co stanowi wzrost o 20% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jest to niepokojąca informacja, zwłaszcza że prawo rzekomo chroni obywateli UE przed deportacją. Organizacja charytatywna „Bail for Immigration Detainees” zauważyła wzrost liczby obywateli UE, których dotyczy deportacja.

Podczas gdy wielu obywateli UE nadal niepokoi się o swoją przyszłość w Wielkiej Brytanii po Brexicie, rząd niestety wysyła niejasne wiadomości, czy obywatele UE będą korzystać z tych samych praw w Wielkiej Brytanii po opuszczeniu UE, czy też będą po prostu deportowani.

Prawo UE dotyczące deportacji

Prawo dotyczące deportacji w UE zapisane jest w art. 28 dyrektywy obywatelskiej 2004/38, który stanowi, że obywatele UE mogą być deportowani z innego państwa członkowskiego tylko ze względu na politykę publiczną lub bezpieczeństwo publiczne. Istnieją tylko trzy sytuacje, w których dozwolona jest deportacja.

Pierwsza wymaga, aby wraz z polityką publiczną lub względami bezpieczeństwa publicznego, deportację można było dopuścić pod warunkiem odpowiedniego uwzględnienia różnych czynników. Obejmują one długość życia w kraju, wiek, stan zdrowia, sytuację rodzinną i finansową oraz stopień integracji ze społeczeństwem.

Druga sytuacja dotyczy stałych rezydentów, tych, którzy mieszkali w państwie członkowskim od co najmniej pięciu lat (nie mają obowiązku posiadania dokumentów potwierdzających ten fakt, jest to jednak konieczne w przypadku aplikacji o obywatelstwo brytyjskie).

W przypadku stałych rezydentów tylko uzasadnione względy polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego usprawiedliwiają wydalenie. Te „uzasadnione” względy muszą być poparte przez państwa członkowskie, ale w dyrektywie nie ma wskazówek co do tego, co jest „uzasadnione”. Musi odnosić się do podstawowego interesu społeczeństwa. Obejmują one zapobieganie nielegalnej imigracji, utrzymanie porządku publicznego, zapobieganie uchylaniu się od płacenia podatków, zwalczanie terroryzmu i zapobieganie powtarzającym się przestępstwom.

Trzecia sytuacja dotyczy osób przebywających w państwie członkowskim przez ostatnie dziesięć lat – lub osób niepełnoletnich. W takich przypadkach akceptowane będą wyłącznie nadrzędne względy polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego. Ponownie, „nadrzędne” względy uzasadnione są przez państwa członkowskie, a dyrektywa nie zawiera definicji. Oczywiste jest jednak, że są one surowsze niż „uzasadnione” względy. Dlatego im dłużej przebywasz w danym kraju, tym trudniej Cię deportować. Orzecznictwo przyjęło udział w organizacji zajmującej się handlem narkotykami jako nadrzędne względy bezpieczeństwa publicznego, ale ogólne znaczenie „nadrzędne” pozostaje niejasne. Pomimo dość wysokiego poziomu ochrony w świetle tych przepisów, Wielka Brytania jest znana z tego, że interpretuje politykę publiczną i względy bezpieczeństwa publicznego w odniesieniu do deportacji w dość szerokim zakresie, w niektórych przypadkach argumentując, że spanie pod gołym niebem też się liczy. Ta decyzja jest obecnie kwestionowana przed Sądem Najwyższym. UE również nie przyjęła tego zachowania w sposób łagodny.

Komisja Europejska prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie tego, czy Zjednoczone Królestwo rzeczywiście obrało sobie za cel obywateli UE, a jeśli tak, to Wielka Brytania naruszałaby swoje zobowiązania jako państwo członkowskie UE.

Prawa człowieka i deportacja

Artykuł 8 EKPC chroni prawo do życia prywatnego i rodzinnego, a deportacja została wcześniej uznana za ingerencję w to. Sugestia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że obywatele UE powinni udać się gdzie indziej w poszukiwaniu lepszej ochrony, sprawia, że ​​UK wygląda jakby chciała umyć ręce od każdego, kto jest uciążliwy na ich terytorium, a także z pewnością od swoich obowiązków nałożonych przez EKPC.

Katarzyna Cz

 

2 grudnia 2017