Jacy Polacy zostają na wyspach, dokumenty z negocjacji.

Jacy Polacy zostają na wyspach, dokumenty z negocjacji.

 

Jacy Polacy czy jacy emigrancji z UE zostaną na wyspach w spokoju po Brexicie przedstawia poniższy dokument. Są to informacje po rozmowach jakie toczą się pomiędzy Rządem z Londynu a Eurokratami z Brukseli.

PORÓWNANIE POZYCJI UE / UK W SPRAWIE PRAW OBYWATELSKICH – 28/09/2017

Niniejsza tabela przedstawia streszczenia stanowisk Wielkiej Brytanii i UE oraz ich porównania. .

W skrócie widać wyraźnie że bezrobotni emigracji i Polacy nie mają szans dostawać już zasiłku po Brexit albo do pracy albo zostaną poproszeni o opuszczenie UK.

 

Wielka Brytania chce:

-Osoby, które złamią prawo na terenie wysp po Brexit będą usuwane z terenu Wielkiej Brytanii na podstawie zasad imigracji Wielkiej Brytanii a nie UE.

-Osoby które będą chciały zostać na wyspach będą musiały przejść weryfikacje tożsamości, kontroli przestępczości, potwierdzenia stałego pobytu

Link do oryginału dokumentu z negocjacji UE z Londynem na samym dole, oto tłumaczenie ustaleń.

Zielony kolor po prawej wskazuje zbieżnośćczerwony wskazuje rozbieżność – żółty wskazuje, gdzie wymagana jest dalsza dyskusja, aby pogłębić zrozumienie

 

#

1

 

 

2

TEMAT

Stosowanie koncepcji prawa UE

 

 

 

 

Zakres osobisty

SZCZEGÓŁY

 

 

 

 

 

Obywatele UE legalnie zamieszkujący przed datą odcięcia

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy przygraniczni

STANOWISKO UE

Prawo Unii Europejskiej stosowane w Umowie o Wycofanie, interpretowanej zgodnie z orzecznictwem CJEU w punkcie wycofania Wielkiej Brytanii.

 

Data odstąpienia Wielkiej Brytanii.

STANOWISKO UK

Prawo Unii Europejskiej stosowane w Umowie o Wycofanie, interpretowanej zgodnie z orzecznictwem CJEU w punkcie wycofania Wielkiej Brytanii.

 

Pomiędzy datą wypuszczenia A50 a datą wyjścia.

ZAGADNIENIA
Do wyjaśnienia przez UK
3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

Obywatele UE zamieszkujący zgodnie z art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 lit. a) – c) lub (3), 12 (3), 14,16 (1) i / lub 17 dyrektywy 2004/38.

Obywatele UE zamieszkujący zgodnie z art. 21 TFUE.

 

Obie strony zgadzają się, że bardziej korzystne przepisy krajowe mogą mieć zastosowanie zgodnie z art. 37 z 2004/38.

 

 

Ci, którzy pracują jako pracownicy przygraniczni w określonej dacie, wchodzą w zakres umowy o wycofaniu, dopóki zachowują status pracownika przygranicznego. Pracownicy ci zachowują prawa, z którymi chętnie wchodzą i pracują w kraju przyjmującym. Prawa przysługujące im w kraju zamieszkania są podobnie chronione.

 

Obywatele UE zamieszkujący zgodnie z art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 lit. a) – c) lub (3), 12 (3), 14,16 (1) i / lub 17 dyrektywy 2004/38.

Obywatele UE zamieszkujący zgodnie z art. 21 TFUE.

 

Obie strony zgadzają się, że bardziej korzystne przepisy krajowe mogą mieć zastosowanie zgodnie z art. 37 z 2004/38.

 

Ci, którzy pracują jako pracownicy przygraniczni w określonej dacie, wchodzą w zakres umowy o wycofaniu, dopóki zachowują status pracownika przygranicznego. Pracownicy ci zachowują prawa, z którymi chętnie wchodzą i pracują w kraju przyjmującym. Prawa przysługujące im w kraju zamieszkania są podobnie chronione.

 

6

 

Brytyjski obywatel krajowy lub obywatel UE dążący do prawdziwej i skutecznej pracy jako pracownik najemny lub pracujący na własny rachunek w jednym lub kilku przyjmujących państwach i zamieszkujący w innym państwie, chyba że nie zachowują statusu pracownika (równoważnego temu zgodnie z definicją w dyrektywie w sprawie swobodnego przepływu osób) lub przestają one działać przez granicę zgodnie z art. 45 i 49 TFUE i rozporządzenia (WE) nr 549/2011.

 

Brytyjski obywatel krajowy lub obywatel UE dążący do prawdziwej i skutecznej pracy jako pracownik najemny lub pracujący na własny rachunek w jednym lub kilku przyjmujących państwach i zamieszkujący w innym państwie, chyba że nie zachowują statusu pracownika (równoważnego temu zgodnie z definicją w dyrektywie w sprawie swobodnego przepływu osób) lub przestają one działać przez granicę zgodnie z art. 45 i 49 TFUE i rozporządzenia (WE) nr 549/2011.

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Obecni członkowie rodziny

 

Niezależnie od ich narodowości,

członkowie rodziny zgodnie z definicją w art. 2 dyrektywy 2004/38; i

inni członkowie rodziny, zgodnie z definicją w art. 3 dyrektywy 2004/38, którzy legalnie zamieszkują przed datą zamknięcia zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. d), art. 7 ust. 2, art. 16 ust. 2 lub art. 17 ust. 3, lub (4) dyrektywy 2004/38. Obywatele UE zamieszkujący zgodnie z art. 21 TFUE.

 

Niezależnie od ich narodowości,

członkowie rodziny zgodnie z definicją w art. 2 dyrektywy 2004/38; i

inni członkowie rodziny, zgodnie z definicją w art. 3 dyrektywy 2004/38, którzy legalnie zamieszkują przed datą zamknięcia zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. d), art. 7 ust. 2, art. 16 ust. 2 lub art. 17 ust. 3, lub (4) dyrektywy 2004/38. Obywatele UE zamieszkujący zgodnie z art. 21 TFUE.

Mieszkańcy powyżej będą objęci Porozumieniem o wycofaniu jako członek rodziny. Zachowane są pełne prawa pobytu (w tym stałego pobytu) i prawa związane z pobytem (takie jak prawo do równego traktowania oraz prawo do pracy lub prowadzenia działalności na własny rachunek) na mocy umowy członków rodziny UE / więc jeśli podejmują działalność w zakresie zatrudnienia lub pracy na własny rachunek. Prawa wynikające z Umowy o odstąpieniu od członków rodziny z UE / Wielkiej Brytanii są utrzymywane niezależnie od zmian statusu (np. Dziecka zależnego od obywatela UE, który staje się pracownikiem). UE ma wyjaśnić, jak to odzwierciedlić w porozumieniu o wycofaniu
9

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natura porozumienia

Członek rodziny z prawem stałego pobytu, który legalnie zamieszkuje zgodnie z art. 12 i 13 dyrektywy 2004/38 w dniu rezygnacji z Wielkiej Brytanii będzie objęty zakresem Umowy o wycofaniu.

Prawa dziecka UE do kontynuowania nauki (Chen / Teixeira) chronione na okres edukacji dziecka.

Członek rodziny z prawem stałego pobytu, który legalnie zamieszkuje zgodnie z art. 12 i 13 dyrektywy 2004/38 w dniu rezygnacji z Wielkiej Brytanii będzie objęty zakresem Umowy o wycofaniu.

Prawa dziecka UE do kontynuowania nauki (Chen / Teixeira) chronione na okres edukacji dziecka.

11 Spotkanie rodzinne i przyszli członkowie rodziny po wyjściu Jest to kwestia zachowania praw na mocy prawa UE, a nie kwestia równego traktowania. Członkowie rodzin zgodnie z definicją w dyrektywie 2004/38, którzy towarzyszą obywatelowi UE po przyjeździe lub do niego przyjeżdżają, nadal mogą korzystać z praw do pobytu na podstawie tych samych przepisów, co obecni członkowie rodziny. Dzieci urodzone po odejściu z Wielkiej Brytanii mogłyby dołączyć do rodziców jako członka rodziny. Równe traktowanie obywateli UE i obywateli brytyjskich w odniesieniu do obowiązujących przepisów.

Przyszli członkowie rodziny będą podlegać tym samym zasadom, które mają zastosowanie do obywateli spoza UE, którzy przyjeżdżają z brytyjskimi obywatelami lub alternatywnie do ustaleń imigracyjnych po wydaleniu obywateli UE, którzy przybywają po określonej dacie.

Dzieci urodzone obywatelom Unii Europejskiej będącym rodzicem o statusie osadniczym w Zjednoczonym Królestwie po dacie odstąpienia będą uprawnione do natychmiastowego uzyskania statusu osiedlenia lub obywatelstwa brytyjskiego, jeśli urodzone w Wielkiej Brytanii jako niezależny posiadacz praw.

12

 

Źródło Traktat międzynarodowy, który tworzy obowiązki, które są wiążące w prawie międzynarodowym Stron. Traktat międzynarodowy, który tworzy obowiązki, które są wiążące w prawie międzynarodowym Stron.
13 Indywidualne egzekwowanie praw Bezpośrednie przepisy umowy mogą być wykonalne przez sądy krajowe UE27 i Wielkiej Brytanii. (tzn. jednostki mogą polegać bezpośrednio na postanowieniach Umowy o wycofaniu przed sądami krajowymi w celu zastąpienia krajowych przepisów wykonawczych). UK włączy Umowę o wycofaniu do prawa brytyjskiego i zapewni sądom brytyjskim bezpośredni kontakt z nim. UK ma to wyjaśnić
14 Rola CJEU Do przedyskutowania przez Grupę zarządzających
15 Nadzór Komisja Europejska ma nadzorować podporządkowanie się Komisja monitorująca UE 27. Wielka Brytania przygotowała się do rozważenia ustanowienia niezależnego systemu monitorowania w Wielkiej Brytanii. Do przedyskutowania przez Grupę zarządzających
16 Przyszłe orzecznictwo CJEU dotyczące umowy wyjścia Kompetencje CJEU zgodnie z art. 267 TFEU Aby sądy brytyjskie mogły wziąć pod uwagę przyszłe orzecznictwo CJEU w celu zapewnienia spójnej interpretacji. Do przedyskutowania przez Grupę zarządzających
17 Stały pobyt Kryteria kwalifikowalności Stały pobyt lub czasowy jest udzielany na warunkach ustalonych w umowie o odstąpienie od umowy bez dalszego uznania. Stały pobyt lub czasowy jest udzielany na warunkach ustalonych w umowie o odstąpienie od umowy bez dalszego uznania.
18 Pobyt tymczasowy Pobyt czasowy na okres <5 lat, ale spełniał warunki określone w art. 6 i 7 dyrektywy 2004/38, w tym prawo do zmiany statusu (np. Studenta pracownika). Pobyt czasowy na okres <5 lat, ale spełniał warunki określone w art. 6 i 7 dyrektywy 2004/38, w tym prawo do zmiany statusu (np. Studenta pracownika).
19 Kontynuacja stałego pobytu Definicja ciągłości pobytu zgodnie z art. 16 ust. 3 i art. 21 dyrektywy 2004/38 (tj. Dopuszczalna nieobecność 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy lub 12 miesięcy z ważnego powodu, np. Porodu). Definicja ciągłości pobytu zgodnie z art. 16 ust. 3 i art. 21 dyrektywy 2004/38 (tj. Dopuszczalna nieobecność 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy lub 12 miesięcy z ważnego powodu, np. Porodu).
20

 

 

 

 

 

 

 

21

Pobyt stały Warunki uzyskania stałego pobytu zgodnie z art. 16 dyrektywy 2004/38 (5 lat istnienia stałego i legalnego zamieszkania w charakterze pracownika najemnego, studenta, osoby pełnoletniej lub członka rodziny), z okresami legalnego pobytu przed datą wycofania w obliczaniu warunku pięcioletniego.

Warunki uzyskania stałego pobytu zgodnie z art. 17 dyrektywy 2004/38 (np. Osoby wycofujące się, trwała niezdolność do pracy).

Warunki uzyskania stałego pobytu zgodnie z art. 16 dyrektywy 2004/38 (5 lat istnienia stałego i legalnego zamieszkania w charakterze pracownika najemnego, studenta, osoby pełnoletniej lub członka rodziny), z okresami legalnego pobytu przed datą wycofania w obliczaniu warunku pięcioletniego.

Warunki uzyskania stałego pobytu zgodnie z art. 17 dyrektywy 2004/38 (np. Osoby wycofujące się, trwała niezdolność do pracy).

22 Utrata stałego pobytu Utrata statusu stałego pobytu po nieobecności przez okres przekraczający dwa kolejne lata. Zgodnie z obecnym prawem UE beneficjenci mogą wrócić po niecałych dwóch latach jako członkowie rodziny i odzyskać prawo pobytu zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. d) i art. 7 ust. 2 dyrektywy 2004/38. Państwa członkowskie nie są zobowiązane, zgodnie z art. 16 ani do innych przepisów dyrektywy 2004/38, o ustaniu statusu stałego pobytu w przypadku przekroczenia dwóch lat nieobecności. Kontynuacja pobytu zgodnie z art. 16 ust. 3 dla beneficjentów zamieszkałych w państwie przyjmującym przez mniej niż pięć lat. jednoczone Królestwo uznaje, że w niektórych okolicznościach zastosowanie utraty stałego pobytu po upływie 2 lat nie będzie w stanie chronić praw obywateli. Zjednoczone Królestwo uznaje, że porozumienie powinno zawierać uzgodnione przepisy, które są bardziej hojne, a nie pozostawione w gestii UE27 i Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania jest przygotowana na bardziej hojne ustalenia, na przykład oparte na koncepcji „silnych więzi” (np. Studentów zagranicznych studiujących, zamieszczania zamorskich). Powinno to być również postrzegane w kontekście oferty gwarantowanego prawa powrotu osób, które uzyskały status stałego pobytu (patrz ramka dotycząca swobodnego przepływu Faux). UE ma to wyjaśnić
23 Późniejsze prawa swobodnego przepływu Obywatele Wielkiej Brytanii w zakresie umowy o odstąpieniu mają tylko prawa chronione w państwie, w którym mają prawo pobytu w dniu wyjazdu, bez uszczerbku dla praw do zabezpieczenia społecznego. Warunki zwrotu zgodnie z prawem UE – patrz: ramka „Utrata stałego zamieszkania”. Obywatele Wielkiej Brytanii przebywający w UE27 po określonym terminie powinni zachować wszystkie istniejące prawa; również w przypadku działalności transgranicznej rozpoczynającej się po określonej dacie.

Wielka Brytania jest gotowa zaoferować zagwarantowane prawo zwrotu osobom, które uzyskały status stałego pobytu. Oferta ta dotyczy odpowiedzi na pytanie o dalszy swobodny przepływ obywateli Wielkiej Brytanii w całej UE27.

24 Przestępstwa popełnione przed opuszczeniem Unii Ograniczenia dla dobra bezpieczeństwa publicznego, polityki, zdrowia zgodnie z Dyrektywą 2004/38. Ograniczenia dla dobra bezpieczeństwa publicznego, polityki, zdrowia zgodnie z Dyrektywą 2004/38.
25 Przestępstwa popełnione po opuszczeniu Unii Ograniczenia dla dobra bezpieczeństwa publicznego, polityki, zdrowia zgodnie z Dyrektywą 2004/38, oparte na indywidualnej ocenie. Wydalenie za czyny dokonane po opuszczeniu Unii, ocenione na podstawie zasad imigracji UK.
26 Procedury administracyjne- ogólne Zgodnie z Dyrektywą 2004/38, obecne stanowisko UE brzmi, że dokumenty są orzekające. Uzyskanie statusu umożliwi osobom chronionym przez niniejsze porozumienie zabezpieczenie ich unikalnego statusu w sposób wygodny dla nich oraz pracodawców / dostawców usług i korzystanie ze wszystkich związanych z nimi praw w przyszłości. UK nie będzie miało swobody, aby odmówić statusu innej niż przyczyny, na które zezwala umowa o odstąpieniu. Usprawniono procedury administracyjne. Zostanie wydany wystarczający czas (2 lata) i podejmie się proporcjonalnego podejścia wobec każdego obywatela UE, który nie zastosuje się do końca tego okresu.
27 Obecni posiadacze zaświadczenie stałego pobytu Obywatele będą uznani za legalnych mieszkańców, nawet jeśli nie przedstawią odpowiedniego dokumentu potwierdzającego to prawo. Uproszczony proces i zredukowane lub brak kosztów dla obecnych posiadaczy dokumentów stałego pobytu, w zamian za aktualizowaną dokumentację w Wielkiej Brytanii. Dotyczy to po prostu weryfikacji dowodu tożsamości, kontroli przestępczości i potwierdzenia stałego pobytu, uznając fakt, że przeszli już proces oceny ich kwalifikującego się okresu pobytu.
28 Procedury administracyjne – informacje na temat przestępstw Stanowisko UE jest takie, że informacje dotyczące przestępstw nie mogą być aktualizowane systematycznie. Stanowisko UK jest takie, że informacje dotyczące przestępczości powinny być aktualizowane dla aplikantów, u których jest konieczna taka ocena. UK zamierza pytać aplikantów o przeszłość kryminalną.
29 Procedury administracyjne- uproszczone i bez zakłóceń Zgodnie z indywidualnymi procedurami administracyjnymi UE 27 Wielka Brytania przedstawiła pierwsze spostrzeżenia o usprawnionym, przyjaznym dla użytkownika, cyfrowym procesie aplikacji, który opiera się na istniejących danych rządowych w celu zminimalizowania ciężaru wymaganych dokumentów. Informacje UK do dalszej konsultacji z UE w sprawie proponowanych procedur, a także do prowadzenia dialogu z UE w sprawie wszelkich zmian w procedurach mających wpływ na obywateli Wielkiej Brytanii w UE.
30 Wymagania identyfikacyjne dotyczące dokumentacji jako beneficjenta umowy o odstąpieniu Zgodnie z Dyrektywą 2004/38, ważny paszport lub dowód osobisty. Uk chce aby identyfikować aplikanta za pomocą paszportu (preferowany) lub dowodu osobistego, tak jak zgodnie z zasadami UE. Informacja biometryczna (zdjęcie) może być wymagana.
31 Opłaty za dokumenty Brak opłat lub opłaty o tej samej wysokości jak te pobierane od Brytyjczyków za rozpatrzenie podobnych dokumentów. Brak opłat lub opłaty o tej samej wysokości jak te pobierane od Brytyjczyków za rozpatrzenie podobnych dokumentów.
32 Zabezpieczenia procedurowe i sądowe naprawianie problemów Artykuły 15 i 30-32 Dyrektywy 2004/38: powiadomienie o decyzjach i zabezpieczeniach procedur. UK ma to wyjaśnić
33 Powiązane prawa Równe traktowanie w granicach art. 24 dyrektywy 2004/38 oraz prawa pracowników, osób prowadzących działalność na własny rachunek, studentów i obywateli nieaktywnych zawodowo w zakresie zabezpieczenia społecznego, pomocy społecznej, opieki zdrowotnej, zatrudnienia i pracy na własny rachunek, edukacji (w tym wyższe wykształcenie) oraz korzyści szkoleniowych, socjalnych i podatkowych (art. 18, 45 i 49 TFUE, rozporządzenie 492/2011). Równe traktowanie w granicach art. 24 dyrektywy 2004/38 oraz prawa pracowników, osób prowadzących działalność na własny rachunek, studentów i obywateli nieaktywnych zawodowo w zakresie zabezpieczenia społecznego, pomocy społecznej, opieki zdrowotnej, zatrudnienia i pracy na własny rachunek, edukacji (w tym wyższe wykształcenie) oraz korzyści szkoleniowych, socjalnych i podatkowych (art. 18, 45 i 49 TFUE, rozporządzenie 492/2011).
34 Prawa do głosowania Państwa członkowskie mogą dawać prawo do głosowania mieszkańcom krajów, bez względu na umowę o wyjściu. UK chce chronić istniejące prawa w umowie o wyjściu obywateli UK/UE do głosowania i/lub podejścia do lokalnych wyborów w swoich krajach.
35 Czas trwania praw Ochrona na całe życie posiadacza praw gwarantowana w umowie o odstąpieniu. Ochrona na całe życie posiadacza praw gwarantowana w umowie o odstąpieniu.
36 Koordynacja ubezpieczenia społecznego Zakres osobisty Osoby objęte zakresem zastosowania rozporządzenia 883/2004, o którym mowa w art. 2, które w dniu wyjazdu są lub podlegały ustawodawstwu państwa członkowskiego UE-27 dla obywateli Wielkiej Brytanii lub brytyjskiego ustawodawstwa dotyczącego obywateli UE27 oraz obywateli UE27 i brytyjskich w ramach osobisty zakres umowy z tytułu zamieszkania2 Osoby objęte zakresem zastosowania rozporządzenia 883/2004, o którym mowa w art. 2, które w dniu wyjazdu są lub podlegały ustawodawstwu państwa członkowskiego UE-27 dla obywateli Wielkiej Brytanii lub brytyjskiego ustawodawstwa dotyczącego obywateli UE27 oraz obywateli UE27 i brytyjskich w ramach osobisty zakres umowy z tytułu zamieszkania2
37 Przeszłe zamieszkanie i praca Obywatele UE i Brytyjczycy, którzy mieszkali i pracowali wcześniej w UE27 / UK w przeszłości, w celu łączenia okresów ubezpieczenia społecznego, w tym praw wynikających z tych okresów, zgodnie z rozporządzeniem 883/2004, są objęci umową o wycofaniu . Obywatele UE i Brytyjczycy, którzy mieszkali i pracowali wcześniej w UE27 / UK w przeszłości, w celu łączenia okresów ubezpieczenia społecznego, w tym praw wynikających z tych okresów, zgodnie z rozporządzeniem 883/2004, są objęci umową o wycofaniu .
38 Składki przyszłe i przyszłe – łączenie na podstawie umowy o odstąpieniu Składki złożone przed i po wyjściu w UE 27 i UK zostaną uznane dla osób objętych umową o wycofaniu Składki złożone przed i po wyjściu w UE 27 i UK zostaną uznane dla osób objętych umową o wycofaniu
39 Równe traktowanie Równe traktowanie na warunkach prawa UE Równe traktowanie na warunkach prawa UE
40 Dodatki Wszyscy objęci rozporządzeniem 883/2004. Wszyscy objęci rozporządzeniem 883/2004.
41 Dodatki – eksport emerytur Dożywotni eksport zrewaloryzowanych emerytur Dożywotni eksport zrewaloryzowanych emerytur
42 Dodatki – eksport innych dodatków Dożywotni eksport zgodnie z warunkami rozporządzenia 883/2004. Gwarantowany eksport, jeśli przeniesie się to świadczenie w określonej dacie i gwarantuje równe traktowanie z obywatelami UK, jeśli nie.
43 Opieka zdrowotna- zasięg rzeczowy Zasady dla opieki zdrowotnej zgodnie z rozporządzeniem 883/2004 i 987/2009 Zasady dla opieki zdrowotnej zgodnie z rozporządzeniem 883/2004 i 987/2009. Np. odpowiedzialność za opłacenie opieki zdrowotnej leży w kompetencji organów renty państwowej.
44 Opieka zdrowotna- zasięg osobisty Osoby, których państwem właściwym jest UK i przebywają w UE27 w dniu wyjazdu (i odwrotnie) – czy to na pobyt czasowy czy rezydent – nadal kwalifikują się do refundacji do opieki zdrowotnej, w tym w ramach programu EHIC, o ile zostaną w kraju a pobyt jest kontynuowany.

 

Umowa o odstąpieniu obejmuje również uprawnienie do zwrotu kosztów opieki zdrowotnej w ramach systemu S1, który powstaje na podstawie wcześniejszego zamieszkania lub pracy, zgodnie z osobistym zakresem umowy w odniesieniu do praw do ubezpieczenia społecznego.

 

Będzie również chronić pozycję osób, które podejmują przebieg leczenia rozpoczętego przed dniem wycofania na czas trwania tego cyklu leczenia, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Osoby, których państwem właściwym jest UK i przebywają w UE27 w dniu wyjazdu (i odwrotnie) – czy to na pobyt czasowy czy rezydent – nadal kwalifikują się do refundacji do opieki zdrowotnej, w tym w ramach programu EHIC, o ile zostaną w kraju a pobyt jest kontynuowany. Operacyjne implikacje tego zasięgu wymagają późniejszego rozważenia.

 

Uwzględnia to, np. członków krajów UE 27 pracujących w UK w dniu wyjścia ( i odwrotnie dla członków UK w państwach UE 27); emerytów z krajów UE27 mieszkających w UK w dniu wyjścia ( i odwrotnie); i studentów z krajów UE27 uczących się w UK ( i odwrotnie).

Umowa o odstąpienie obejmuje również uprawnienie do zwrotu kosztów opieki zdrowotnej w ramach systemu S1, który powstaje na podstawie wcześniejszego zamieszkania lub pracy, zgodnie z osobistym zakresem umowy w odniesieniu do praw do zabezpieczenia społecznego.

 

Będzie również chronić pozycję osób, które podejmują przebieg leczenia rozpoczętego przed dniem wycofania na czas trwania tego cyklu leczenia, niezależnie od miejsca zamieszkania.

45 Zasady koordynacji poza eksportem Wszystkie pozostałe zasady koordynacji zgodnie z rozporządzeniem 883/2004. Wszystkie pozostałe zasady koordynacji zgodnie z rozporządzeniem 883/2004.
46

 

47

 

 

 

Kooperacja administracyjna Kooperacja między władzami państw zgodnie z rozporządzeniem

883/2004 i 987/2009

Kooperacja między władzami państw zgodnie z rozporządzeniem

883/2004 i 987/2009

W odniesieniu do praw i obowiązków określonych w rozporządzeniach 883/2004 i 987/2009 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego należy ustanowić mechanizm wspólny w celu włączenia przyszłych zmian do tych rozporządzeń w umowie o wycofaniu. W odniesieniu do praw i obowiązków określonych w rozporządzeniach 883/2004 i 987/2009 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego należy ustanowić mechanizm wspólny w celu włączenia przyszłych zmian do tych rozporządzeń w umowie o wycofaniu.
48

 

 

49

Kwalifikacje profesjonalne Zakres personalny

 

 

 

Prawa obywateli UE27 zamieszkujących w Wielkiej Brytanii przed datą wycofania i odwrotnie, a także pracowników przygranicznych.

 

 

 

 

Prawa obywateli UE27 zamieszkujących w Wielkiej Brytanii przed datą wycofania i odwrotnie, a także pracowników przygranicznych.

 

Prawo do uznawania kwalifikacji zawodowych nie powinno być związane z zamieszkaniem.

50

 

 

 

51

Równe traktowanie  

Pełne równe traktowanie z krajowymi specjalistami (art. 45 i 49 TFUE), w których specjaliści zamieszkują w Wielkiej Brytanii przed datą wycofania i odwrotnie.

 

Pełne równe traktowanie z krajowymi specjalistami (art. 45 i 49 TFUE), w których specjaliści zamieszkują w Wielkiej Brytanii przed datą wycofania i odwrotnie.

 

Równe traktowanie z krajowymi specjalistami dla tych, którzy nie są ani pracownikami przygranicznymi, ani rezydentami w określonym terminie.

52

 

 

 

 

 

 

53

 

 

54

Zakres rzeczowy Nie podlegać nowym zasadom:

> decyzje dotyczące uznawania kwalifikacji UE-28 przyznanych przed datą wycofania w Wielkiej Brytanii lub w innych krajach UE-27 na mocy tytułu III dyrektywy 2005/36 (PQD), art. 10 dyrektywy 98/5 / WE (prawnicy prowadzący działalność w ramach tytułu gospodarza) ) oraz art. 14 dyrektywy 2006/43 / WE (zatwierdzonych biegłych rewidentów).

 

> decyzje o uznawaniu kwalifikacji krajów trzecich, które zostały połączone z kwalifikacjami UE po trzech latach ćwiczeń w UE28, które po raz pierwszy uznały je

 

> procedury rozpoznawania na miejscu, które należy wypełnić zgodnie z zasadami obowiązującymi przed datą wycofania (zarówno uznaniem z UE, jak i państw trzecich), w tym trwające środki wyrównawcze w celu uzyskania uznania na mocy tytułu III dyrektywy 2005/36 (PQD), art. 10 Dyrektywa 98/5 / WE (prawnicy prowadzący działalność na podstawie tytułu gospodarza) oraz art. 14 dyrektywy 2006/43 / WE (zatwierdzeni biegli rewidenci).

Nie podlegać nowym zasadom:

> decyzje dotyczące uznawania kwalifikacji UE-28 przyznanych przed datą wycofania w Wielkiej Brytanii lub w innych krajach UE-27 na mocy tytułu III dyrektywy 2005/36 (PQD), art. 10 dyrektywy 98/5 / WE (prawnicy prowadzący działalność w ramach tytułu gospodarza) ) oraz art. 14 dyrektywy 2006/43 / WE (zatwierdzonych biegłych rewidentów).

 

> decyzje o uznawaniu kwalifikacji krajów trzecich, które zostały połączone z kwalifikacjami UE po trzech latach ćwiczeń w UE28, które po raz pierwszy uznały je

 

> procedury rozpoznawania na miejscu, które należy wypełnić zgodnie z zasadami obowiązującymi przed datą wycofania (zarówno uznaniem z UE, jak i państw trzecich), w tym trwające środki wyrównawcze w celu uzyskania uznania na mocy tytułu III dyrektywy 2005/36 (PQD), art. 10 Dyrektywa 98/5 / WE (prawnicy prowadzący działalność na podstawie tytułu gospodarza) oraz art. 14 dyrektywy 2006/43 / WE (zatwierdzeni biegli rewidenci).

55

 

 

 

56

UE ma wyjaśnić na podstawie listy dostarczonej przez UK.

 

 

W zakresie, w jakim nie ma decyzji o uznaniu przed datą wycofania lub obowiązującymi procedurami uznawania w dniu wycofania, kwestia ta nie wchodzi w zakres.

Dalsze uznawanie innych kwalifikacji zawodowych, w tym licencji ogólnoeuropejskich i certyfikatów, które są uznawane w całej UE bez decyzji o uznaniu zgodnie z odpowiednim prawem UE *.

 

PQs, które zostały uzyskane lub są w trakcie ich uzyskiwania, ale obywatel nie rozpoczął procesu uznawania kwalifikacji, może zostać uznany po dacie wycofania.

 

 

Zakres rzeczowy obejmuje tytuł II dyrektywy 2005/36 (PQD), a także prawnicy prowadzący działalność na własny rachunek (nie wymagający żadnej decyzji o uznaniu) zgodnie z dyrektywą 77/249 i art. 2 dyrektywy 98/5 / WE (prawnicy – usługi i założenia pod tytułem krajowym), a także warunki związane z kwalifikacjami określonymi w art. 3 dyrektywy 2006/43 (ustawowa dyrektywa o audytach).

57 Zakres terytorialny Skutki decyzji o niepodleganiu nowym zasadom uznane za ograniczone do państwa wydającego – nie ma prawa do jednolitego rynku (drugie ustanowienie – transgraniczne świadczenie usług) na mocy prawa UE, a brak niepodlegania decyzjom o uznawaniu w państwach innych niż państwo, w którym obywatel Wielkiej Brytanii zamieszkuje lub pracuje jako pracownik przygraniczny. Prawo do uznania kwalifikacji i prawo do wykonywania zawodu powinno obowiązywać w całej UK i wszystkich państwach UE27
58

 

 

 

59

Inne prawa ekonomiczne Zakres personalny

 

 

 

Prawa

Prawa mieszkańców krajów UE27 w UK przed data wycofania i odwrotnie.

 

 

Osoby fizyczne zachowują wszystkie swoje prawa, w tym równe traktowanie, na mocy art. 21, 45 i 49 TFUE, a także na mocy dyrektywy 2004/38, rozporządzenie nr 492/2011, jak w prawach pokrewnych.

Prawa mieszkańców krajów UE27 w UK przed data wycofania i odwrotnie.

 

 

Ochrona praw osób fizycznych na mocy odpowiednich przepisów prawa UE, w tym praw wynikających z art. 49 TFUE w państwie zamieszkania lub pracy przygranicznej (np. Prawo do zakładania i zarządzania przedsiębiorstwem, prawo do równego traktowania w uczestnictwie w kapitale firm UE).

60 Zakres terytorialny Umowa o ograniczeniu się do obywateli Wielkiej Brytanii zamieszkujących lub przygranicznych pracowników w państwie członkowskim UE-27 i vice versa w chwili wycofania. Prawa ekonomiczne obywateli Wielkiej Brytanii zamieszkujących lub pracujących przy granicy w UE27 rozciągają się na wszystkie państwa członkowskie UE-27.

 

* Dyrektywa 86/653 / EWG (samozatrudnieni handlowcy)

Dyrektywy 74/556 / EWG i 74/557 / EWG (osoby prowadzące działalność na własny rachunek i pośrednicy zajmujący się handlem i dystrybucją produktów toksycznych)

Dyrektywa 2003/59 / WE (kierowcy niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób) Rozporządzenie 1071/2009 (przewoźnicy drogowi). Rozporządzenie 216/2008 (piloci handlowi i oficerowie kontroli ruchu lotniczego). Rozporządzenie 1321/2014 (inżynieria utrzymania, lotnictwo). Dyrektywa 2007/59 / WE (kierowcy pociągu). Dyrektywa 2008/106 / WE (marynarze). Rozporządzenie 1099/2009 (rzeźnik). Rozporządzenie 1/2005 (osoby przewożące zwierzęta). Rozporządzenie 517/2014 (osoby obsługujące fluorowane gazy)

Oryginalny dokument regulujący przepływ osób na wyspach

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/648148/September_-_Joint_technical_note_on_the_comparison_of_EU-UK_positions_on_citizens__rights.pdf

 

Katarzyna Cz

4 października 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Sprawy Polonii