Gwarancja Polaków treść umowy Premier May, Bruksela

Gwarancja Polaków treść umowy Premier May, Bruksela

 

Premier May podpisała umowę z Brukselą która obejmuje gwarancje dla emigrantów w tym Polaków na wyspach. Oto najważniejsze wycinki, na dole w języku Polskim może przeczytać cały list.

Część dotycząca skutków prawnych praw obywatelskich

33. Jest niezwykle ważne, aby obie Strony dały jak największą pewność obywatelom Wielkiej Brytanii mieszkającym w UE i obywatelom UE mieszkającym w Wielkiej Brytanii w zakresie ich przyszłych praw. W związku z tym Strony osiągnęły porozumienie w sprawie następujących szczegółowych ustaleń dotyczących części umowy z wdrażaniem i egzekwowaniem praw obywatelskich.

34. Obie Strony zgadzają się, że Umowa o wycofaniu powinno uwzględniać część o skutkach prawnych praw obywatelskich zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Unii. W tym celu należy również wprowadzić ustawodawstwo krajowe Wielkiej Brytanii.

35. Przepis zawarty w Umowie powinien umożliwiać obywatelom bezpośrednie poleganie na ich prawach określonych w części porozumienia dotyczącej praw obywateli, a także powinien określać, że niespójne lub niezgodne zasady i przepisy zostaną zniesione.

36. Rząd Wielkiej Brytanii przedstawi projekt ustawy, umowę o wycofaniu i projekt ustawy wykonawczej, w szczególności w celu wdrożenia tej umowy. Niniejsza Ustawa będzie zawierała wyraźne odniesienie do umowy i w pełni uwzględni część dotyczącą praw obywatelskich w prawie brytyjskim. Po przyjęciu ustawy przepisy zawarte w części dotyczącej praw obywatelskich będą obowiązywać w prawodawstwie pierwotnym i będą miały pierwszeństwo przed niespójnymi lub niezgodnymi przepisami, chyba że Parlament wyraźnie uchyli ten akt w przyszłości. Umowa o wycofaniu będzie wiążąca dla instytucji Unii i jej państw członkowskich z chwilą wejścia w życie zgodnie z art. 216 ust. 2 TFUE.

Spójna interpretacja części dotyczącej praw obywatelskich

37. Umowa ustanawia prawa zarówno dla obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających w UE, jak i obywateli UE w Wielkiej Brytanii. W celu ochrony tych praw i zapewnienia obywatelom pewności prawnej spójna interpretacja i zastosowanie części dotyczącej praw obywatelskich leży w interesie obu stron umowy, w związku z czym należy ustanowić odpowiednie mechanizmy, aby to zagwarantować.

38. Niniejsza część Umowy ustanawia prawa dla obywateli następujących po prawach ustanowionych w prawie Unii w okresie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest ostatecznym arbitrem interpretacji prawa Unii. W kontekście stosowania lub interpretacji tych praw, sądy Zjednoczonego Królestwa powinny w związku z tym należycie uwzględniać odpowiednie decyzje TSUE po określonej dacie(4). Umowa powinna również ustanowić mechanizm umożliwiający brytyjskim sądom lub trybunałom podejmowanie, z należytym uwzględnieniem istniejącego orzecznictwa, pytań do TSUE dotyczących interpretacji tych praw, jeżeli uważają, że orzeczenie Trybunału w tej sprawie jest konieczne dla brytyjskiego sądu lub trybunału, aby móc wydać orzeczenie w sprawie przed nim. Mechanizm ten powinien być dostępny dla brytyjskich sądów lub trybunałów do spraw sądowych wszczętych w ciągu 8 lat od daty zastosowania części praw obywatelskich.

(4) Zgodnie z pkt 9 niniejszego sprawozdania korzystanie z pojęć prawa Unii w części umowy dotyczącej praw obywatelskich należy interpretować zgodnie z orzecznictwem TSUE w określonym terminie.

39. Spójna interpretacja części dot. praw obywatelskich powinna być wspierana i ułatwiona przez wymianę orzecznictwa między sądami i regularny dialog sądowy. W tym samym duchu przewiduje się, że rząd Zjednoczonego Królestwa i Komisja Europejska będą miały prawo interweniować w odpowiednich sprawach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i przed sądami i trybunałami Zjednoczonego Królestwa.

40. Wdrażanie i stosowanie części praw obywatelskich będzie monitorowane w Unii przez Komisję działającą zgodnie z Traktatami Unii. W Wielkiej Brytanii ta rola zostanie wypełniona przez niezależny organ krajowy; jego zakres i funkcje, w tym jego rola w działaniu w sprawie skarg obywateli, zostaną omówione przez strony w kolejnej fazie negocjacji i odzwierciedlone w umowie o wycofaniu. Powinna istnieć regularna wymiana informacji między rządem brytyjskim a Komisją.

41. Podejście uzgodnione w kontekście części umowy dotyczącej praw obywatelskich odzwierciedla wolę obu stron, aby zapewnić tym obywatelom pewność. Nie przesądza to w żaden sposób dyskusji na temat innych elementów umowy o wycofaniu, w tym zarządzania, innych kwestii oddzielenia czy ewentualnych ustaleń przejściowych, ani dyskusji na temat przyszłych stosunków.

Udział Wielkiej Brytanii w programach WRF na lata 2014-2020

71. Po wycofaniu się z Unii Wielka Brytania będzie nadal uczestniczyć w programach Unii finansowanych z Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020(10) do czasu ich zamknięcia (z wyłączeniem udziału w operacjach finansowych, które powodują zobowiązanie warunkowe, za które Wielka Brytania nie ponosi odpowiedzialności z dniem wycofania). Podmioty z siedzibą w Wielkiej Brytanii będą uprawnione do udziału w takich programach. Uczestnictwo w programach Unii będzie wymagało od beneficjentów z Wielkiej Brytanii i Wielkiej Brytanii przestrzegania wszystkich odpowiednich przepisów prawnych Unii, w tym współfinansowania. W związku z tym fakt, że Zjednoczone Królestwo rezygnuje z członkostwa w Unii przez cały czas trwania takich projektów, nie ma wpływu na kwalifikowalność do ubiegania się o udział w programach unijnych i finansowanie unijne dla uczestników z Wielkiej Brytanii i projektów.

(10) Europejski program rolniczego funduszu gwarancyjnego na 2020 r. nie jest finansowany z WRF na lata 2014-2020.

Europejski Bank Centralny (EBC)

82. Wpłacony kapitał Wielkiej Brytanii w EBC zostanie zwrócony Bankowi Anglii (BoE) po dacie wycofania.

Baza dla uchodźców w Turcji, fundusze powiernicze Unii Europejskiej

83. Zjednoczone Królestwo dotrzyma zobowiązań podjętych przed wycofaniem się, dotyczących uczestnictwa w Funduszu Pomocy dla Uchodźców w Turcji i Nadzwyczajnego Funduszu Powierniczego Unii Europejskiej w celu zachowania stabilności i zajęcia się podstawowymi przyczynami nielegalnej migracji i przesiedleń ludzi w Afryce. Istniejące zasady płatności zostaną zachowane, o ile nie uzgodni się inaczej w drugim etapie.

Inne sprawy dotyczące rozdzielenia

88. Na tym etapie zarówno Wielka Brytania, jak i Komisja zaproponowały dalsze kwestie do rozpatrzenia. Jednak w przypadku braku wzajemnej zgody, że kwestia ta powinna zostać omówiona na tym etapie negocjacji, uzgodniono, że strony powrócą do niej później.

89. W kwestiach związanych z Euratomem (kwestie jądrowe) obie Strony uzgodniły zasady dotyczące rozwiązywania kluczowych kwestii związanych z wycofaniem się Wielkiej Brytanii z Euratomu. Obejmuje to porozumienie, że Wielka Brytania będzie odpowiedzialna za międzynarodowe zabezpieczenia jądrowe w Zjednoczonym Królestwie i zobowiązuje się do wprowadzenia w przyszłości systemu, który zapewni zasięg i skuteczność równoważne z istniejącymi uzgodnieniami Euratomu. Obie strony uzgodniły również zasady własności specjalnych materiałów rozszczepialnych (z wyjątkiem materiałów przechowywanych w Wielkiej Brytanii przez podmioty z UE27) oraz odpowiedzialności za wypalone paliwo i odpady radioaktywne.

90. W celu zapewnienia ciągłości w dostępności towarów wprowadzanych na rynek zgodnie z prawem Unii przed wycofaniem, obie Strony uznają potrzebę zapewnienia pewności prawnej i zminimalizowania zakłóceń w działalności gospodarczej i wśród konsumentów. Obie Strony uzgodniły zasady, zgodnie z którymi towary wprowadzane do obrotu zgodnie z prawem Unii przed wycofaniem, mogą swobodnie poruszać się po rynkach Zjednoczonego Królestwa i Unii bez potrzeby wprowadzania modyfikacji produktu lub ponownego etykietowania; zostać wprowadzony do użytkowania, jeżeli przewiduje to prawo Unii, oraz że dane towary powinny podlegać stałemu nadzorowi.

91. W kwestii współpracy w sprawach cywilnych i handlowych istnieje potrzeba zapewnienia pewności prawnej i jasności. Istnieje ogólna zgoda obu Stron, że przepisy Unii dotyczące kolizji przepisów prawnych powinny nadal obowiązywać w odniesieniu do umów przed datą wycofania oraz zobowiązań pozaumownych, jeżeli zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce przed datą wycofania.

92. W kwestii współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych istnieje potrzeba zapewnienia pewności prawnej i jasności. Obie Strony zasadniczo zgadzają się co do zasady, że wszystkie ustrukturyzowane i sformalizowane procedury współpracy obowiązujące w dniu wycofania, które przekroczyły określony próg (który zostanie określony), powinny zostać uzupełnione zgodnie z prawem Unii.

93. W kwestii toczących się unijnych postępowań sądowych obie Strony uzgodniły, że TSUE powinien zachować kompetencje w zakresie brytyjskich procedur sądowych zarejestrowanych w TSUE w dniu wycofania, a procedury te powinny być dalej wydawane w wiążącym wyroku.

95. W kwestiach związanych z funkcjonowaniem instytucji, agencji i organów Unii obie Strony zgadzają się, że rozwiązanie, które ściśle odzwierciedla unijne przywileje i immunitety, powinno nadal mieć zastosowanie do działań, które miały miejsce przed wycofaniem oraz w odniesieniu do nowych działań przewidzianych w umowie o wycofaniu; obie strony nadal zapewniają przestrzeganie obowiązków związanych z tajemnicą zawodową; a informacje niejawne i inne dokumenty uzyskane przez obie strony, podczas gdy Wielka Brytania była państwem członkowskim, zachowują taki sam poziom ochrony jak przed wycofaniem.

Oto pełna treść do pobrania:

joint_report

 

Wniosek: Przez 8 lat Polak czy inna osoba z krajów Unii Europejskiej będzie mogła korzystać z wszystkich praw jakie należą się jej w Unii Europejskiej, jeśli ktoś odbierze tobie zasiłki lub każe zapłacić za coś np. w szpitalu , ograniczyć wjazd lub ograniczyć w podjęciu pracę będzie mógł iść do sądu i powołać się na prawo Unii Europejskiej które gwarantuje ci wszystko. Nad kontrolą przestrzegania tych praw będzie stał specjalny organ w UK oraz UE.Te 8 lat wykorzystaj aby dostać Brytyjski Paszport który przedłuży ci gwarancje na całe życie.

Wycinek z umowy :

38. This Part of the Agreement establishes rights for citizens following on from those established in Union law during the UK’s membership of the European Union; the CJEU is the ultimate arbiter of the interpretation of Union law. In the context of the application or interpretation of those rights, UK courts shall therefore have due regard to relevant decisions of the CJEU after the specified date4. The Agreement should also establish a mechanism enabling UK courts or tribunals to decide, having had due regard to whether relevant case-law exists, to ask the CJEU questions of interpretation of those rights where they consider that a CJEU ruling on the question is necessary for the UK court or tribunal to be able to give judgment in a case before it. This mechanism should be available for UK courts or tribunals for litigation brought within 8 years from the date of application of the citizens’ rights Part.

Katarzyna Cz

 

16 grudnia 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Polityka