ROZWÓD w UK – Kancelaria DRN

rozwod-w-uk-do

ROZWÓD w UK – Kancelaria DRN

Chcesz się rozwieść i nie wiesz od czego zacząć ?

Nie widujesz swojego dziecka po rozwodzie lub separacji ?

Masz spotkania z dzieckiem w UK, ale są one nieregularne lub niewystarczające a drugi rodzic stwarza problemy? Prawo w UK mówi, że każdy rodzic ma prawo widywać regularnie swoje dziecko.

Pomogliśmy już wielu zdesperowanym polskim rodzicom w UK.

Nie czekaj skontaktuj sie z nami !

Joanna 07740106424 http://www.drnlaw.co.uk/polish-clients/

Wiemy, jak stresujące mogą być sprawy rodzinne. Zawsze staramy się pomóc rozwiązać je tak bezboleśnie i ze zrozumieniem, jak tylko potrafimy poprzez z góry ustalone opłaty oraz plan spłat tak, żebyś wiedział, na czym stoisz.
Adwokat Kancelarii Adwokackiej Donald Race & Newton odpowiada na pytania Polaków z zakresu prawa rodzinnego

Zawarłam związek małżeński w Polsce, czy mogę rozwieść się w UK?

Nawet jeśli małżeństwo zostało zawarte w Polsce, możesz rozwieść się w Anglii i Walii pod warunkiem, że w momencie składania pozwu o rozwód spełniasz jedno z następujących kryteriów:

 1. Miejscem stałego zamieszkania dla Ciebie i Twojego męża/żony jest Anglia i Walia i macie tu dom na stałe lub
 2. Ty i Twój mąż/żona mieszkacie w Anglii lub Walii lub
 3. Ostatnim miejscem stałego zamieszkania dla Ciebie i Twojego męża/żony jest Anglia lub Walia i jedno z Was nadal mieszka w jednym z tych dwóch krajów lub
 4. Twój mąż/żona mieszka w Anglii lub Walii lub
 5. Mieszkałaś/eś w Anglii lub Walii przez przynajmniej 1 rok lub
 6. Twoim stałym miejscem zamieszkania jest Anglia lub Walia, mieszkałeś w Anglii lub Walii a okres Twojego zamieszkiwania w którymkolwiek z tych dwóch krajów wynosi przynajmniej 6 miesięcy.

Potrzebny również będzie Twój akt małżeństwa łącznie z potwierdzonym tłumaczeniem. Akt małżeństwa i jego tłumaczenie należy załączyć do pozwu rozwodowego (petition for divorce) i przesłać do sądu.

Jaka jest procedura rozwodowa w Anglii i Walii? Jak długo trwa przeprowadzenie rozwodu?

Aby uzyskać rozwód zgodnie z angielskim prawem musisz przekonać Sędziego Okręgu (District Judge), że nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Odbywa się to poprzez sprawdzenie czy zaszła jedna z pięciu okoliczności. Jeżeli Sędzia jest usatysfakcjonowany, że takie fakty zaszły i istnieją podstawy do rozwodu wtedy wyda wstępne orzeczenie o rozwodzie (Decree Nisi). Jest to warunkowe orzeczenie o rozwodzie. Po 6 tygodniach od otrzymania orzeczenia wstępnego (Decree Nisi) można ubiegać się o prawomocne i ostateczne orzeczenie o rozwodzie – tzw. Decree Absolute. Jeśli nie zrobi tego powód (petitioner), wtedy po upływie kolejnych 3 miesięcy od dnia, w którym powód mógł się ubiegać o Decree Nisi może wystąpić o jego wydanie pozwany (respondent). Procedura rozwodowa może zostać rozstrzygnięta i zakończona w ciągu od 4-6 miesięcy; nie mniej jednak będzie to możliwe jeśli dokumenty zostaną wypełnione i odesłane do sądu bez żadnej zwłoki. Trudności z obsługą oraz opóźnienia w odsyłaniu dokumentów do sądu mogą ten okres przedłużyć.

Może wystąpić potrzeba, abyście obydwoje stawili się w sądzie, jednak większość rozwodów odbywa się drogą korespondencyjną.

Jakie są podstawy do rozwodu w Anglii i Walii ?

 1. Nieracjonalne zachowanie współmałżonka – aby uzyskać rozwód na tej podstawie musisz wykazać, że zachowanie pozwanego było nieracjonalne do tego stopnia, że nie można oczekiwać od Ciebie abyś nadal zamieszkiwał/a z pozwanym. Przykładem może być używanie przemocy, ubliżanie, odmowa komunikacji i interakcji.
 2. Zdrada współmałżonka – aby uzyskać rozwód na tej podstawie pozwany musi przyznać się do zdrady sądowi poprzez odesłanie wypełnionego formularza zwanego potwierdzeniem doręczenia pozwu (acknowledgement of service), który to pozwany otrzymuje łącznie z kopią pozwu. Jeżeli pozwany nie przyzna się, nie możesz uzyskać rozwodu na tej podstawie, chyba, że możesz udowodnić zdradę pozwanego. Wtedy jedna lub obydwie strony zostaną wezwane do sądu w celu złożenia zeznań. Sędzia Okręgu zdecyduje czyje zeznania i materiał dowodowy są bardziej wiarygodne.
 3. Dwuletnia separacja i zgoda obydwu stron na rozwód. Musisz wykazać, że mieszkaliście oddzielnie i niezależnie przez okres przynajmniej 2 lat, konieczna jest również zgoda pozwanego na rozwód.
 4. Separacja trwająca 5 lat, zgoda drugiej strony nie jest konieczna. Musisz wykazać, że mieszkaliście oddzielnie i niezależnie przez okres 5 lat. Zgoda pozwanego nie jest konieczna dla uzyskania rozwodu, nie mniej jednak sąd musi być usatysfakcjonowany, że pozwany wiedział o złożeniu pozwu rozwodowego. W tej sytuacji pozwany ma tylko jedną możliwość obrony i uniknięcia rozwodu: jeśli rozwód spowodowałby mu nadmierne trudności finansowe.
 5. Porzucenie. Aby uzyskać rozwód na podstawie porzucenia pozwany musiałby opuścić Cię, nie dawać żadnych znaków życia a Ty nie wiedzieć gdzie pozwany przebywa przed długi okres czasu. Prawdopodobnie inna podstawa do rozwodu zostałaby zastosowana.

Ile kosztuje rozwód ? Czy muszę zapłacić z góry? Czy mogę płacić w ratach?

Dotacja do usług prawnych (Legal Aid) w sprawach rodzinych jest dostępna tylko w ograniczonych, ścisle określonych okolicznościach. Za przeprowadzenie sprawy rozwodowej, w której pozwany wyraża zgodę na rozwód oferujemy stałą z góry określoną opłatę w wysokości £500.00 (plus VAT). Kwota ta obejmuje działanie w imieniu powoda (osoby zakładającej sprawę o rozwód), sporządzenie pozwu rozwodowego, złożenie pozwu w sądzie wystąpienie o wydanie wstępnego orzeczenia rozwodu oraz pełnomocnego orzeczenia o rozwodzie. Opłata sądowa w wysokości £550.00 jest płatna przy składaniu pozwu w sądzie. Możliwe jest rozłożenie płatności naszego honorarium na raty. Sąd może zwolnić z opłat lub umorzyć opłaty sądowe. Bliższe infomacje są dostępne na żądanie. Opłata za przeprowadzenie sprawy rozwodowej w imieniu pozwanego wynosi £200.00 (plus VAT). Jeżeli sąd uzna, że przyczyna rozwodu wynika z winy pozwanego może obciążyć pozwanego kosztami Twojego adwokata oraz wszelkimi kosztami sądowymi. Możliwe jest rozłożenie płatności naszego honorarium na raty.

Czy rodzic może wywieźć dziecko z Anglii bez zgody drugiego rodzica? Czy rodzic może wywieźć dziecko do Polski wbrew woli drugiego rodzica?

Dla sądu sprawą najwyższej wagi jest dobro dziecka. Przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie sąd weźmie pod uwagę tzw. listę kontrolną dobra dziecka określoną prawem. W trakcie trwania postępowania sądowego dziecko nie może zostać wywiezione bez szczególnego pozwolenia sądu.

Jeżeli nie ma żadnych nakazów czy postanowień sądu odnośnie dzieci i obydwoje rodzice mają prawa rodzicielskie, każde z rodziców może wywieźć dziecko poza rejon jurysdykcji sądowej Anglii i Walii, nie mniej jednak rodzic powinien najpierw zapytać drugiego rodzica o zgodę. Jeżeli jeden z rodziców obawia się, że istnieje realne ryzyko wywiezienia dziecka wbrew woli rodzica, może wystąpić do sądu o wydanie nakazu zabraniającego podejmowania zakazanych działań (prohibited steps order) aby zapobiec wywiezieniu dziecka. Nakaz ten ma charakter tymczasowy i w przypadku gdy drugi rodzic sprzeciwi się temu nakazowi w sądzie, wtedy sąd przeprowadzi dochodzenie w celu wydania decyzji czy dziecko powinno mieć zezwolenie na wyjazd czy nie.

Nakaz zabraniający podejmowania zakazanych działań uniemożliwi wywiezienie dziecka dopóki kwestia tymczasowego lub stałego wywiezienia dziecka nie zostanie rozstrzygnięta przez sąd.

W sprawach gdzie orzeczenie o miejscu zamieszkania dziecka lub kontaktach zostało wydane przez sąd w Polsce mogą dodatkowo wystąpić trudności w rozstrzygnięciu czy sąd w Anglii może wprowadzić zmiany w tym orzeczeniu. W takiej sytuacjii należy zasięgnąć indywidualnie specjalistycznej porady prawnej odnośnie jurysdykcji.

Mój były mąż nie płaci alimentów na naszą dwuletnią córkę. Nie widział jej przez ostatnie 13 miesięcy ponieważ odsiadywał wyrok więzienia za przestępstwo z użyciem przemocy. Obecnie został zwolniony z więzienia i chce widzieć się z dzieckiem. Czy mogę zakazać ojcu kontaktu z dzieckiem ze względu na to, że ma wyrok karny i nie łoży na dziecko?

 1. Możesz odmówić ojcu kontaktu z dzieckiem jeśli uważasz, że bezpieczeństwo dziecka byłoby zagrożone gdyby doszło do kontaktu. Podjęcie decyzji o odmowie kontaktu nie powstrzyma jednak ojca od wystapienia do sądu z wnioskiem o ustalenie kontaktów z dzieckiem. W sytuacji gdy ojciec ma wyrok karny za przestępstwo z użyciem przemocy jest bardziej prawdopodobne, że sąd będzie miał zastrzeżenia co do bezpieczeństwa dziecka i dołoży wszelkich starań aby jakiekolwiek ryzyko co do bezpieczeństwa zostało właściwie rozpoznane zanim dojdzie do kontaktu. Sąd może zwrócić się do organizacji chroniącej interesy dzieci w postępowaniach sądowych zwanej CAFCASS (Children and Family Court Advisory Service) o przygotowanie opinii w sprawie kontaktów oraz wniesionych zastrzeżeń. Organizacja ta spełnia podobne funkcje jak polski Rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny (RODK) – specjalistyczna instytucja działająca na zlecenie sądów rodzinnych i prokuratury. W celu przygotowania opinii – raportu dla sądu pracownicy CAFCASS spotykają z rodzicami (osobno każde), jeśli to konieczne przeprowadzają wywiad z odpowiednimi insytucjami/organizacjami, czasami spotykają się z dzieckiem. Następnie przygotowują raport dla sądu. Sąd weźmie pod uwagę opinie zawarte w raporcie w procesie podejmowania decyzji. W sytuacji gdzie Pomoc Socjalna pracuje lub pracowała z rodziną, wtedy najprawdopodobniej raport zostanie sporządzony przez pracowników socjalnych a nie przez CAFCASS.
 2. Zgodnie z angielskim prawem fakt, że rodzic nie łoży na dziecko nie ma żadnego wpływu na prawo tego rodzica do widzenia się z dzieckiem. Zdaniem sądu niepłacenie alimentów nie stanowi ważnego powodu odmowy widzenia się z dzieckiem.

Ojciec mojego 3 letniego synka ma kontakt z dzieckiem 3 razy w tygodniu po dwie godziny. Nie mogę wyjechać na wakacje ani odwiedzić przyjaciół ponieważ ojciec grozi, że angielski sąd zabierze mi dziecko jeśli uniemożliwię kontakt. Czy to prawda?
Jeśli istnieje postanowienie wydane przez sąd angielski, postanowienie to powinno być przestrzegane. Nie mniej jednak sąd uznałby za rozsądne, że rodzic wyjechał na wakacje ale wtedy utracony kontakt przez drugiego rodzica powinien, o ile to możliwe, zostać „oddany”.

Od obydwojga rodziców oczekuje się racjonalnego i elastycznego podejścia do sprawy kontaktów, brania pod uwagę wakacji i uroczystości rodzinnych, co może oznaczać, że od czasu do czasu ustalone kontakty mogą ulec zmianie. Sąd nie odmówi możliwości wyjazdu na wakacje zagraniczne z dziećmi chyba, że istnieją mocne podstawy aby podejrzewać, że dzieci nie powrócą z wakacji do Anglii. Podstawą do odmowy może być na przykład fakt, że dzieci jadą odwiedzić rodzinę za granicą, która to rodzina mogłaby umożliwić im pozostanie w odwiedzanym kraju. Nawet w takich kolicznościach sąd może nakazać spełnienie określonych warunków w celu zapewnienia, że dzieci powrócą. W przypadku gdzie zostało wydane orzeczenie sądu o miejscu zamieszkania dzieci przy jednym z rodziców (Residence Order) nie można wywieźć dzieci z kraju bez pisemnej zgody drugiego rodzica na okres dłuższy niż jeden miesiąc. To umożliwia rodzicowi z którym dzieci zamieszkują wyjazd na wakacje z dziećmi.
Czy matka dzieci może uniemożliwić mi spoakania z dziećmi?

Matka może odmówić kontaktu, szczególnie gdy nie ma obowiązującego orzeczenia sądu. Nie mniej jednak odmowa powinna mieć miejsce jedynie wtedy gdy są do tego ważne powody. Jeżeli rodzic, który nie mieszka z dziećmi nie zgadza się z podanymi przyczynami przerwania kontaktów, może wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie kwestii kontaktów. Sąd będzie krytyczny w stosunku do rodzica, który przerwał kontakty bez ważnego powodu. W takich okolicznościach sąd zarządzi aby kontakt został wznowiony. Ważnym powodem do odmowy kontaktów z dziećmi jest przemoc fizyczna ze strony rodzica, który nie mieszka z dziećmi w stosunku do drugiego rodzica lub nawet wobec dziecka albo obawy co do umiejętności rodzica do opieki nad dzieckiem (najlepiej jeśli może to potwierdzić specjalista) albo jeśli istnieje ryzyko narażenia dziecko na niebezpieczeństwo jeśli doszłoby do kontaktu np. ponieważ nieobecny rodzic nadużywał alkololu lub substancji nielegalnych. W takich okolicznościach sąd będzie chciał przeprowadzić dochodzenie w celu wyjaśnienia czy można przezwyciężyć lub rozwiązać te trudności aby konatkt mógł się odbywać. Jeśli występuje ryzyko dla bezpieczeństwa dziecka, może ono zostać zminimalizowane poprzez kontakt nadzorowany, który z czasem może przejść w kontakt nienadzorowany jeśli nieobecny rodzic wykazał, że zależy mu na kontakcie i utrzymywał regularne, dobre jakościowo kontakty.
Jeśli masz pytania odnośnie tej lub jakiejkolwiek innej kwestii prawnej zadzwoń do nas!

Joanna Starost – Kancelaria Adwokacka Donald Race & Newton

5/7 Hargreaves Street
Burnley Lancashire BB11 1EA 

Tel 07740106424 (język polski)
Tel 01282 433241 (Recepcja – język angielski)

email: js@drnlaw.co.uk

odwiedź nas na http://www.drnlaw.co.uk/polish-clients/

drn

3 października 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>